دسته‌بندی نشده · دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۲-۱۷-۲ آماده سازی مسیر

آماده سازی مسیر شامل خط کشی، حفاری کانال، تخلیه، تنظیم ابعاد محل حفاری شده و ساخت بستر جهت گذاشتن لوله ها می باشد و باید بر اساس شرایط ذیل انجام شود:

 الف- مسیر لوله کشی مطابق با نقشه اجرایی باید در محل پیاده شده و خط کشی شود.

ب- خط کشی مسیر باید با استفاده از رنگ، گچ، مایع رنگی غیر قابل اشتعال و یا هر گونه مصالح ساختمانی که قابلیت نشان دادن مسیر را دارد، انجام شود.

 پ- خط کشی باید به گونه ای انجام شود که مسیر لازم جهت عبور لوله ها و محل حفاری را به صورت کامل نشان دهد.

ت- خط کشی برای رویه برداری و حفاری کانال باید به صورت دو خط که نشان دهنده محدوده حفاری است انجام شود. فاصله دو خط باید از هر طرف از عرض کانال مورد نیاز، حداقل 5 و حد اکثر 10 سانتیمتر بزرگتر باشد.

 ث- در صورت عبور لوله ها از مسیری که سطح آن توسط آسفالت، بتن و یا مصالح دیگری رویه سازی شده است، باید با استفاده از دستگاه برش مناسب و نیروی انسانی مجرب، اقدام به برش سطح و برداشتن رویه شود. رویه برداشته شده قبل از حفر کانال باید از محل تخلیه شود. رویه برداری باید به گونه ای باشد که حداقل تخریب را در محلهای مجاور خط کشی انجام شده مسیر عبور لوله ها، ایجاد نماید.

ج- مواد و مصالح به جا مانده از رویه های تخریب شده قبل از حفاری باید از محل تخلیه شوند.

چ-  حفاری کانال میتواند با استفاده از ماشین آلات برقی یا مکانیکی و یا نیروی انسانی انجام شود.

الزامات ایمنی در زمان حفاری کانال باید به طور کامل رعایت شود.

 ح- در زمینهایی که خاک آنها نرم و در زمان حفر کانال امکان ریزش وجود دارد، مجری باید از زمان شروع عملیات حفاری کانال تا زمان پرکردن آن، امکانات استحفاظی از قبیل پوشش، تخته کشی، ایجاد دیوار حائل و نصب پایه را فراهم و اجرا نماید.

خ- در محل هایی که سطح آب بالا می باشد، باید در زمان حفاری و اجرای لوله کشی، با استفاده از دستگاه های مکنده اقدام به تخلیه آب محل حفاری، شود.

 د- خاک حاصل از حفاری باید در یک سمت کانال و با فاصله مناسب از لبه کانال (حداقل 50 سانتیمتر) ریخته شود.

 ذ- حفاری همزمان در دو طرف معابری که قرار است دوطرف آن لوله گذاری شود در صورت عدم ایجاد مانع جهت عبور و مرور، مجاز می باشد.

ر- ابعاد کانال باید به شرح ذیل باشد:

– عرض کانال (قطر خارجی لوله 40 + سانتیمتر) و حداقل عمق کانال (قطر خارجی لوله100 +سانتیمتر) می باشد.

ز- در صورت وجود موانع و یا عدم امکان حفاری با تائید دستگاه نظارت، حداقل عمق کانال هشتاد سانتیمتر می تواند باشد.

ژ- چنانچه بنا به ضرورت در یک کانال دو لوله مختلف کار گذاشته شود، مشخصات کانال باید مطابق شکل شماره پ-۵-۱ باشد.

 س- در نقاطی که لازم است عملیات جوشکاری در داخل کانال انجام شود، ابعاد کانال باید طوری باشد که جوشکار بتواند با وسایل جوشکاری در داخل آن به راحتی کار کند.

ش- کف و دیواره کلیه کانالها قبل از لوله گذاری باید تسطیح و رگلاژ شده و از خرده سنگ و مواد زائد پاک گردد. همچنین لازم است طرفین لبه کانال به عرض30 سانتیمتر از خرده آسفالت و غیره پاکسازی و تمیز شود.

 ص- پس از تنظیم ابعاد کانال ها باید کف کانال با 10 سانتیمتر ماسه یا خاک نرم پوشانده شود. برای لوله های پلی اتیلن باید از ماسه بادی استفاده شود.

ض- بستر آماده شده زیر لوله ها باید تمیز بوده و هیچ گونه سنگریزه و مواد اضافه که سبب زخمی کردن پوشش لوله ها میشوند، وجود نداشته باشد.