دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۴-۱-۶ اقدامات لازم قبل از جوشکاری لوله ها

الف- پیش گرمی لبه لوله ها: تعیین مناسب بودن شرایط جوی برای عملیات جوشکاری بر عهده دستگاه نظارت است. در ساعات اولیه صبح و یا در شرایطی که دمای محیط کمتر از 5+ درجه سانتیگراد باشد، پیشگرمی لوله ها حداقل تا دمای 50+درجه سانتیگراد الزامی است.

ب- جفت کردن لوله ها: جفت کردن لوله ها باید به وسیله کلمپها یا گیرههای هم ترازی خارجی که قادر باشند سر لوله ها را به صورت ثابت نگهداشته و انجام جوشکاری در زیر آنها امکان پذیر باشد، صورت گیرد. کلمپ یا گیره همطرازی باید به گونه ای باشد باشد که حداقل امکان جوشکاری %50 محیط لوله در ربعهای متقابل در زیر آن امکان پذیر باشد. مناسب بودن و کارائی گیره هم ترازی باید به وسیله دستگاه نظارت مورد تأیید قرار گیرد.

 برای جفت کردن و هم تراز کردن لوله ها استفاده از چکش فولادی مجاز نمی باشد. در صورت لزوم تنها استفاده از چکشهای برنجی مجاز می باشد.

لوله های گاز باید به طریقی هم تراز شوند که جوش طولی آنها حدالامکان در موقعیت ساعات 10 و 2 قرار گیرند. جوشکاری لوله ها در شرایطی که جوش طولی آنها در یک راستا قرار گیرد، مجاز نمی باشد.

 برای تسهیل و ایمنی در جوشکاری باید لوله ها را در ارتفاع مناسبی از سطح زمین بر روی پایه هائی که به تعداد و ارتفاع لازم تهیه شده باشند انجام داد. پایه های مربوطه باید دارای بالشتکهای نرم باشند تا از وارد آمدن صدمه به پوشش لوله ها جلوگیری نمایند.