دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۴-۲-۲ آماده سازی لوله های پلی اتیلن قبل از عملیات جوشکاری

الف- بازرسی لوله ها

 هر شاخه یا حلقه لوله قبل از آماده سازی باید بازرسی گردد. لوله هایی که دارای هر نوع عیب از قبیل کج بودن و دو پهن بودن دهانه، برآمدگی، شیار و فرورفتگی، خراش و حفره باشد باید کنار گذارده شوند تا توسط دستگاه نظارت و در صورت لزوم بازرس فنی ذیصلاح بررسی و دستور وازده شدن، تعمیر و یا برش آنها جهت از بین بردن نقص داده شود. قبل از جوشکاری لوله ها به یکدیگر باید اطمینان حاصل نمود که داخل لوله ها عاری از هر گونه خاک و اشیاء خارجی می باشد.

 ب- تمیزکردن لبه لوله ها

 قبل از اتصال لوله ها باید سطوح داخلی و خارجی آنها با پارچه مناسب از خاک وسایر مواد خارجی تمیز شود.

 پ- برش لوله ها

برش لوله ها باید توسط وسایل مخصوص برش که مورد تأیید دستگاه نظارت می باشد انجام گیرد. مقطع بریده شده باید عمود برمحور طولی لوله باشد . برش فارسی بر جهت لوله و اتصالات مجاز نمی باشد.

ت- جهت و انحراف لوله

 ۱- کمانی شدن لوله: کمانی شدن لوله برای تغییرجهت مجاز بوده و حداقل شعاع کمان لوله باید 25 برابر قطر خارجی آن باشد. قرار گرفتن جوش در مسیر کمانی شدن لوله مجاز نبوده و باید کمانی شدن به صورتی انجام شود که لوله دچار چین و چروک نگردیده و دو پهن نشود. هرگاه چنین نواقصی ایجاد گردد، لوله وازده خواهد شد و در صورتی که خم با شعاعهای خیلی کوچک مورد نظر باشد باید از اتصال و یا خمهای پیش ساخته در کارخانه استفاده نمود.

ث-لوله های وازده

لوله های وازده شده باید با علامت (وازده) که بر روی آنها با رنگ متمایز (نقره ای یا سربی) نوشته میشود، مشخص گردند. این گونه لوله ها باید بلافاصله از محل کار خارج شده و در انبار مخصوص وازده نگهداری شود.