دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۴-۲-۶ آزمایشهای مخرب

الف- نمونه گیری و انجام آزمایشهای لهیدگی و ارزیابی آن برای جوشهای نوع الکتروفیوژن برای حصول اطمینان از کیفیت جوشهای شبکه پلی اتیلن، آزمایش لهیدگی به صورت میدانی (در سایت اجرای پروژه) به شرح زیر باید انجام شود:

 ب- روش نمونه گیری

 ب-۱-۲۵ سرجوش اول:

 در آغاز عملیات جوشکاری، باید از اولین ۲۵ سرجوش انجام شده توسط هر جوشکار، دو نمونه به صورت اتفاقی به تشخیص دستگاه نظارت بریده شده و تحت نظارت ایشان آزمایش لهیدگی در محل اجرای پروژه انجام گردد (تعداد اتصالات کمتر از ۲۵ عدد برای یک سازنده ۲۵ عدد تلقی خواهد شد). نتیجه آزمایش یکی از حالتهای زیر را در بر خواهد داشت:

 در صورتی که نتیجه آزمایش قابل قبول باشد، ۲۵ سرجوش انجام شده مورد تائید است.

 درصورتی که نتیجه آزمایش قابل قبول نباشد، تعداد نمونه ها دو برابر شده و آزمایش تکرار میگردد. در صورتیکه نتیجه آزمایش مجدد نیز نشان دهنده وجود اشکال در یکی از جوشهای بریده شده باشد، کلیه جوشهای آن گروه مردود بوده و باید بریده و مجدداً با استفاده از اتصالات سایر سازندگان، یا با تعویض جوشکار و یا تعویض دستگاه جوش به تشخیص دستگاه نظارت نسبت به ادامه جوشکاری اقدام شود.

ب-۲- ادامه آزمایشهای زیر:

 پس از تائید اولین گروه ۲۵ تائی، در ادامه برای بقیه جوشهای پروژه، آزمایش به شیوه بند (الف) ولیکن در گروههای ۵۰ تایی تکرار میشود.

پ- آزمایش لهیدگی منظور از آزمایش لهیدگی تعیین کیفیت جوش الکتروفیوژن از جهت چسبندگی و امتزاج کامل آن است. این آزمایش برای قطرهای 25 تا 225 میلیمتر و برای اتصالات الکتروفیوژن قابل استفاده بوده که در محل و در دمای 18 الی 30 درجه سانتیگراد برای ارزیابی میدانی قابل انجام می باشد. پیمانکار برای انجام آزمایش لهیدگی میتواند از خدمات شرکتهای ذیصلاح استفاده نماید.

 ت- آماده سازی نمونه ها انواع اتصالات سوکتی الکتروفیوژن باید بر اساس مشخصات جدول شماره پ-۴-۱۲ آماده سازی شوند.

 ث- ارزیابی جوش

 ث-۱- در صورتی که هیچگونه جدایشی در اثر حرکات آرام پیچ گوشتی (طبق بند فوق) مشاهده نشد، جوش قابل قبول است.

ث-۲- چنانچه حداکثر تا 2 حلقه سیمهای حرارتی از هر طرف و هر آزمایش جدا شود، کیفیت جوش قابل قبول است.

ث-۳- در صورتی که بیش از 2 حلقه یا به طور کامل قطاع اتصال از لوله جدا شود کیفیت جوش قابل قبول نیست.