دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۵-۲ سیستمهای حفاظت کاتدی

سیستمهای حفاظت کاتدی به دو دسته کلی تقسیم میشوند: حفاظت کاتدی به روش آندهای فداشونده و حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان مستقیم. سیستمهای حفاظت کاتدی را میتوان با هر دو روش نامبرده اجرا نمود. در صورتی که حجم تأسیسات قابل توجه باشد، بهتر است از روش تزریق جریان و در صورتیکه حجم تأسیسات کوچک باشد، حتی المقدور از روش آندهای فداشونده استفاده شود و در هر حال در انتخاب هریک از دو روش، لازم است بازدهی مطلوب و جنبه های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. انتخاب هرکدام از روشهای فوق بستگی به نوع و حجم لوله کشی، هزینه و امکانات اجرائی و سایر عوامل طراحی دارد.