دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۶-۲ آزمایش

شبکه های گازرسانی باید پس از تکمیل و قبل از بهره برداری مورد آزمایش فشارپذیری قرار گیرند.

 آزمایش فشار پذیری شامل آزمایش مقاومت و آزمایش نشتی می باشد. در شبکه های لوله کشی گاز آزمایش مقاومت و نشتی به صورت توأم و همزمان انجام میشود. برای انجام آزمایش مقاومت و نشتی میتوان از هوای فشرده یا گاز بی اثر استفاده نمود.