دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۶-۵ مسئولیتهای مجری در ارتباط با انجام آزمایش

مجری میتواند آزمایش را خود راسأ انجام دهد و یا در این خصوص از خدمات شرکتهای معتبر و با تجربه در زمینه آزمایشهای شبکه های گازرسانی استفاده نماید.

 مسئولیت تامین کلیه دستگاهها و وسائل اندازه گیری مناسب برای انجام آزمایش و همچنین تأمین تجهیزات و اقدامات ایمنی لازم بر عهده مجری است.

 مسئولیت ایمنی عملیات آزمایش بر عهده مجری بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای، مجری مسئول خواهد بود.

 قبل از شروع آزمایش باید کلیه تجهیزات و لوازم آزمایش شامل منیفولد و شیلنگها و اتصالات به وسیله مجری و با حضور دستگاه نظارت مورد بررسی و آزمایش فشار پذیری و کنترل نشت قرار گیرند.