دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۶-۶ برنامه انجام آزمایشها

مجری موظف است برنامه جزء به جزء آزمایشها را حداقل یک هفته قبل به صورت کتبی به دستگاه نظارت اعلام نموده و با هماهنگی دستگاه نظارت، برنامه آزمایشها را تنظیم نماید.