دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۶-۷ مسئولیتهای دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش

– مسئولیت کنترل تجهیزات ایمنی

 – مسئولیت بررسی و تائید مناسب بودن دستگاه های آزمایش و کنترل صحت کارکرد آنها

– مسئولیت کنترل گواهینامه های تنطیم دستگاه های آزمایش و نیز اطمینان از تنطیم بودن دستگاهها

 – مسئولیت بررسی مدارک آزمایش و تأیید نتیجه نهایی پس از اتمام مراحل آزمایش

– حضور دستگاه نظارت در کلیه مراحل آزمایش و نظارت بر روند پیشرفت کار از نزدیک