دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۶-۹ مراحل انجام آزمایشهای مقاومت و نشتی

۱- نصب دستگاه های آزمایش منیفولد و دستگاه های آزمایش شامل دستگاه فشارسنج وزنه ای، دستگاه ثبات فشار و غیره باید در داخل چادر یا کاروان آزمایش و در محل مناسب نصب گردد.

 دستگاه ثبات درجه حرارت باید در فاصله حداقل 30 متری از انتهای لوله کشی و بر روی لوله نصب گردد. برای نصب دستگاه ثبات درجه حرارت باید خاک روی لوله برداشته و عایق لوله از آن جدا شود.

 سپس حسگر دستگاه را بر روی لوله لخت قرار داده و روی لوله را با پشم شیشه پوشاند و روی لوله خاک نرم ریخته تا از تأثیرات حرارت محیط محفوظ بماند.

۲-تمیزکردن شبکه لوله کشی: قبل از شروع آزمایش باید شبکه لوله کشی با تزریق هوای فشرده از یک انتها و تخلیه هوا از انتهای دیگر شبکه، از گرد و خاک و اشیاء بجا مانده در آن تمیز گردد.

۳- آزمایشهای مقاومت و نشتی: جهت شروع آزمایشهای و پس از تمیز کردن شبکه، باید شبکه لوله کشی را از هوای فشرده با فشار صد پوند بر اینچ مربع پر نمود. آزمایشهای مقاومت و نشتی شامل دو مرحله می باشد:

 الف- دوران یکنواختی: به منظور تثبیت نوسانات درجه حرارت و فشار باید شبکه حداقل به مدت 24 ساعت به حال خود قرار داده شود. در طول این مدت تغییرات دما و فشار شبکه باید به وسیله دستگاه های ثبات ثبت گردد.

ب- آزمایشهای مقاومت و نشتی: پس از یکنواخت شدن، آزمایشهای مقاومت و نشتی به مدت 48 ساعت انجام میشود. طی این مدت علاوه بر ثبت تغییرات دما و فشار شبکه به وسیله دستگاه های ثبات، باید رأس هر ساعت، فشار از طریق دستگاه فشار سنج وزنه ای قرائت گردیده و ثبت شود.

 همچنین هر دو ساعت یک بار نیز درجه حرارت زمین به وسیله ترمومتر از لوله های روغن کار گذاشته شده در سطح شبکه اندازه گیری و ثبت شود.

 ۴- بررسی نتایج آزمایش: پس از پایان آزمایش، اطلاعات جمع آوری شده که شامل نمودارهای دما و فشار ثبت شده و ارقام اندازه گیری شده در طول آزمایش می باشد، باید توسط دستگاه نظارت بررسی و پس از انجام محاسبات توسط مجری با استفاده از روابط زیر، نتیجه اعلام گردد.

روابط محاسباتی و پارامترهای مربوطه به شرح ذیل است:

    \[C=\frac{T_{1}-T_{2}}{T_{m}+273}*pm\]

    \[\Delta P=\left | P_{1}-P_{2}-C \right |<0.2\]

T1 = درجه حرارت شروع آزمایش بر حسب سانتیگراد

T2 = درجه حرارت خاتمه آزمایش بر حسب سانتیگراد

    \[T_{m}=\frac{T_{1}+T_{2}}{2}\]

درجه حرارت متوسط بر حسب سانتیگراد

P1 = فشار شروع آزمایش بر حسب پوند بر اینچ مربع

P2 = فشار خاتمه آزمایش بر حسب پوند بر اینچ مربع

    \[P_{m}=\frac{P_{1}+P_{2}}{2}\]

درجه حرارت متوسط بر حسب سانتیگراد

C = تغییرات فشار به علت تغییرات درجه حرارت بر حسب پوند بر اینچ مربع

ΔP = حداکثر افت فشار مجاز بر حسب پوند بر اینچ مربع

در صورتی آزمایش مورد قبول خواهد بود که افت فشار خط یا شبکه پس از پایان آزمایش کمتر از 0.2 پوند بر اینچ مربع باشد. (خطای دستگاه های آزمایش 0.2 پوند بر اینچ مربع در نظر گرفته شده است.)

 در صورتی که ΔP = 0.2 باشد، آزمایش باید تمدید گردد و در صورتی که ΔP>0.2 باشد، آزمایش مردود بوده و با نظر دستگاه نظارت نسبت به تمدید، تکرار و یا رد آزمایش تصمیم گیری خواهد شد.

 تبصره: فشار آزمایش مقاومت و نشتی برای کلیه فشارهای بهره برداری برابر با 100 پوند بر اینچ مربع است.

۵- آزمایش قطعات غیر مدفون- در صورتی که انجام آزمایشهای مقاومت و نشتی قبل از دفن مورد نظر باشد و یا نیاز باشد که قطعهای از لوله قبل از دفن در بیرون کانال مورد آزمایش قرار گیرد، در این صورت پس از پر کردن آن با هوای فشره با فشار صد پوند بر اینچ مربع و با نصب یک دستگاه فشار سنج ساعتی تغییرات فشار آن را به مدت 4 ساعت یادداشت مینمایند که در این مدت نباید هیچ گونه افت فشاری مشاهده شود.

 ۶- اتصالات نهائی قطعات آزمایش به یکدیگر: در صورتی که آزمایشهای شبکه لوله کشی در دو یا چند قطعه مجزا انجام شده باشند، جهت اتصال قطعات به یکدیگر باید از لوله هائی استفاده شود که قبلأ مورد آزمایش فشار پذیری قرار گرفته باشند. جوش نهائی که برای اتصال قطعات آزمایش انجام میشود باید مورد آزمایش پرتونگاری قرار گرفته و نتیجه آن قابل قبول باشد. تا قبل از دریافت نتیجه پرتونگاری جوش و تایید شدن نتیجه آن نباید خاکریزی و دفن آن انجام شود.

۷- گزارش نهائی آزمایش: پس از اتمام کلیه مراحل آزمایش مجری باید گزارش نهائی و کامل آزمایشها را تهیه و همراه با کلیه مدارک جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت ارائه نماید.