دسته‌بندی نشده · دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۲: نمونه محاسبات

پ-۲-۱ تعیین اندازه قطر لوله گاز

اندازه قطر قسمتهای مختلف لوله کشی (شکل پ-۲-۱) برای دستگاه های گازسوز (جدول پ-۱-۲) که در فواصل معین از کنتور قرار میگیرند به روش ذیل محاسبه میشود:

الف) طول لوله کشی گاز از رگولاتور تا دورترین نقطه مصرف محاسبه میشود. دورترین مصرف کننده از رگولاتور شومینه (FP) می باشد و فاصله آن تا رگولاتور طبق نقشه گسترده در شکل (پ-۲) 232.8 متر است.

ب) با توجه به اینکه لوله و اتصالات لوله کشی از جنس فولاد می باشد، از جدول ۱۷-۴-۲ مربوط به ظرفیت لوله های فولادی استفاده میکنیم. از روی ستون اول (طول لوله) نزدیکترین طول بزرگتر از 32.8 متر را انتخاب میکنیم. این طول در جدول 35 متر است. توجه داشته باشید که برای تعیین قطر کلیه قسمتهای لوله کشی از همین ردیف که مربوط به 35 متر است، استفاده میشود.

 پ) برای پیدا کردن اندازه قطر لوله قطعات مختلف لوله کشی از نقطه (A) شروع میکنیم. مصرف گاز در نقطه (A) برابر است با 0.3 مترمکعب در ساعت است. در جدول ۱۷-۴-۲ در همان ردیف مربوط به 35 متر، مقدار 0.3 مترمکعب در ساعت را جستجو میکنیم و چون این عدد در این ردیف وجود ندارد، اولین عدد بزرگتر از آنکه 1/2 می باشد را انتخاب کرده و اندازه قطر لوله را که در بالای ستون مربوط به رقم 1/2 نوشته شده است، میخوانیم. این اندازه 1/2 اینچ است. پس، اندازه قطر قطعه AB برابر 1/2 اینچ خواهد شد. به همین ترتیب برای سایر قطعات عمل میکنیم.

اینک برای قطعه BC مقدار جریان حجمی را که برابر با مصرف دستگاه های شومینه (FP) و کباب پز (RC) می باشد، به دست میآوریم. این مقدار 0.6 مترمکعب در ساعت است که پس از انجام عملیات ذکرشده فوق، اندازه قطر این قطعه نیز 1/2 اینچ به دست می آید. مصرف نقطه H برابر است با 0.1 مترمکعب در ساعت و لذا اندازه قطر قسمت CH برابر با 1/2  اینچ می باشد. در قسمت CD مقدار ظرفیت لوله برابر است با: ( 0.1+ 0.6 =0.7) مترمکعب در ساعت و اندازه قطر لوله این قسمت از ستون مربوطه 1/2  اینچ به دست می آید. مصرف نقطه I برابر 3.5 مترمکعب در ساعت و طبق روش فوق اندازه قطر لوله قطعه DI برابر 1 اینچ خواهد شد. در قسمت DE مقدار ظرفیت لوله برابر است با (3.5 +0.7 = 4.2) مترمکعب در ساعت و اندازه قطر لوله این قسمت ازستون مربوطه1 اینچ به دست می آید. مصرف نقطه J برابر است با 0.7 مترمکعب در ساعت و لذا اندازه قطر قسمت EJ برابر با1/2  اینچ خواهد شد.

برای پیدا کردن اندازه قطر قطعه EF باید ظرفیت کل را حساب نمود. این مقدار برابر است با: (4.2 +0.7 = 4.9)

مترمکعب در ساعت که با به کار بردن روش فوق اندازه قطر لوله این قطعه، 1 اینچ خواهد شد.

جدول پ-۲-۱: میزان مصرف دستگاه های گازسوز نمونه

دستگاه گازسوز

علامت اختصاری

میزان مصرف

پکیج دیواری

P

3.5 متر مکعب در ساعت

اجاق گاز خانگی فردار

GC

0.7 متر مکعب در ساعت

روشنایی

Li

0.1 متر مکعب در ساعت

شومینه گازی

FP

0.3 متر مکعب در ساعت

کباب پز

RC

0.3 متر مکعب در ساعت

 

شکل پ-۲-۱: نقشه پلان لوله کشی گاز نمونه.

شکل پ-۲-۲: نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز نمونه.