دسته‌بندی نشده · دی ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۱ تصرف

تصرف در لغت به مفهوم در اختیار گرفتن ساختمان یا بخشی از ساختمان به منظور کار یا استفاده ای معین است و در این مقررات، مقصود از “تصرف”، نوع و شیوه بهره گیری از بنا یا بخشی از آن است که با مقصودی معلوم در دست بهره برداری بوده یا قرار است برای آن مقصود مورد استفاده واقع شود.

 دسته بندی تصرفها در فصل ۴-۳ تشریح شده است.