دسته‌بندی نشده · دی ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۳ بار تصرف

تعداد افراد استفاده کننده از یک فضا، واحد تصرف یا ساختمان به طور همزمان، که راه دسترس یا خروج برای آن تعداد طراحی میشود.