دسته‌بندی نشده · دی ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۹-۰ علائم اختصاری

Ec = مدول الاستیسیته بتن، مگاپاسکال

fc = مقاومت فشاری مشخصه بتن، مگاپاسکال

fcm = مقاومت فشاری متوسط، مگاپاسکال

ft = مقاومت کششی بتن، مگاپاسکال

g = ثابت گرانش، متر بر مجذور ثانیه

h =عمق بتن ریزی، میلی متر

P = فشار جانبی بر روی قالب، مگاپاسکال

ρ = چگالی بتن، کیلوگرم بر میلی متر مکعب