دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۱۶ نمای شیشه ای

درصورتیکه نمای ساختمان دارای پوشش حداقل ۶۰ درصد از شیشه باشد نمای شیشه ای نامیده، و به دو دسته تقسیم میشود:

۴-۲-۱۶-۱ نمای شیشه ای پیوسته

 به نمایی شیشه ای اطلاق میگردد که دارای سطوحی از شیشه باشد، بطوریکه در تقسیم آن به ۲۰ متر مربع و بیشتر، جدا کننده ای با مصالح دیگر در بین نباشد.

 به نمایی شیشه ای اطلاق میگردد که دارای سطوح شیشه ای باشد که در تقسیمات۲۰ متر مربعی آن، جداکننده هائی با مصالح دیگر وجود داشته باشد.