دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۲۱ سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی

سطوحی هستند که جهت حداقل نورگیری و تعویض هوای طبیعی فضاها، طبق مقررات مربوط و مقادیر جدول ۴-۶-۱ این مبحث در نظر گرفته میشوند. درمحاسبه این سطوح، مجموع سطوح نورگذر مجاز پنجره ها و درها و تمام بازشوها منظور میگردند.