دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۶ فضاهای مشاع

بخشهائی از ساختمان یا مجموعه ساختمانی که در انطباق با قانون تملک آپارتمانها و سایر قوانین مرتبط، مالکیت آن به عموم مالکان آن ساختمان یا مجموعه تعلق دارد.