دسته‌بندی نشده · دی ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۰-۰ علائم اختصاری

d1=قطر زمینه میلگردهای آجدار، میلی متر

d= قطر خارجی میلگردهای آجدار، میلی متر

f= مقاومت فشاری مشخصه بتن، مگاپاسکال

fsu = تنشی که تنش نهایی حداکثر %5 از نمونه های میلگرد فولادی کمتر از آن باشد، مگاپاسکال

fsu ,obs = مقاومت کششی میلگردهای فولادی، یعنی مقاومت حد نهایی، که در آزمایش کششی برروی میلگردهای مصرفی مورد نظر بدست می آید، مگاپاسکال

f yk = مقاومت مشخصه میلگردهای فولادی، کمترین تنشی که تنش تسلیم حداکثر %5 ازنمونه های میلگرد فولادی کمتر از آن باشد، مگاپاسکال

f y,obs = تنش تسلیمی که در آزمایش کششی بر روی میلگردهای مصرفی مورد نظرعملاً به دستمی آید، مگاپاسکال

f y , obs,m =متوسط مقادیر f y, obs   برای آزمونه های میلگرد، مگاپاسکال

S = سطح مقطع مؤثر یا اسمی میلگرد، میلی متر مربع

s = انحراف معیار برای آزمونه های میلگرد

x= مقاومت فشاری نمونه iام، مگاپاسکال

x= میانگین مقاومت فشاری سه نمونه، مگاپاسکال

xmin = کمترین مقاومت فشاری نمونه ها، مگاپاسکال