دسته‌بندی نشده · دی ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۰-۲ضوابط پذیرش سیمان های پرتلند

۹-۱۰-۲-۱ تواتر نمونه برداری و ضوابط پذیرش سیمان های پرتلند

نمونه برداری از سیمان پرتلند، باید به یکی از روش های زیر صورت گیرد:

۱)از هر محموله وارده به کارگاه، 5 kg نمونه

۲) از محل تسمه نقاله یا لوله انتقال به سیلو، از هر 40 ton سیمان در حال انتقال یا کمتر، 5 kg نمونه به صورت پیوسته یا ناپیوسته

۳)از محل تخلیه سیمان از سیلو، به ازای هر 100 ton، 5 kg نمونه

۴)از انبار کیسه های سیمان، به ازای هر 5 ton سیمان کیسه ای یا کمتر، یک کیسه به عنوان نمونه

۵)آزمایش های فوق حداکثر ماهی یک بار می باید انجام شوند.

۶)سایر ضوابط نمونه برداری مطابق با استانداردهای ملی ایران می باشد.

۷)سیمان های پرتلند را هنگامی می توان قابل قبول تلقی کرد که هر دوی ضوابط زیر برآورده شوند:

الف) نتایج حاصل از یک آزمونه و یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی، ضوابط شیمیایی و فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند، مذکور در جداول ۹-۱۰-۱و۹-۱۰-۲ را برآورده سازند. این ضوابط در سیمان های پرتلند سفید مطابق جداول ۹-۱۰-۴و ۹-۱۰-۵و در سیمان های پوزولانی مطابق جداول۹-۱۰-۷ و ۹-۱۰-۸ می باشد.

ب) میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی یا میانگین نتایج حاصل از سه آزمونه متوالی، ضوابط مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند، مذکور در جداول ۹-۱۰-۳را برآورده سازند. این ضوابط در سیمان های پرتلند سفید مطابق جدول ۹-۱۰-۶ و در سیمان های پرتلند پوزولانی مطابق جدول۹-۱۰-۹ می باشد.

۹-۱۰-۲-۲ضوابط الزامی سیمان های پرتلند

به طور کلی ویژگی های انواع سیمان های پرتلند، پوزولانی، بنایی، پرتلند روبارهای و سیمان پرتلند سفید باید با استانداردهای مربوطه ملی ایران مطابقت داشته باشد.

مشخصات شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی سیمان های پرتلند مطابق جداول۹-۱۰-۱ تا۹-۱۰-۳، برای سیمان پرتلند سفید مطابق جداول ۹-۱۰-۴ تا ۹-۱۰-۶ و برای سیمان های پرتلند پوزولانی مطابق جداول ۹-۱۰-۷ تا ۹-۱۰-۹ می باشد.

جدول ۹-۱۰-۱مشخصات شیمیایی الزامی سیمان های پرتلند

ردیف

ویژگی شیمیایی

نوع سیمان پرتلند

شماره استاندارد ملی ایران برای روش ازمون مربوط

1

2

3

4

5

1

C3 S درصد وزنی سیمان

حداکثر مقدار مجاز

35

1692

2

C2S درصد وزنی سیمان

حداقل مقدار مجاز

40

1692

3

C3 A درصد وزنی سیمان

حداقل مقدار مجاز

8

15

7

5

1692

4

(2C3 A + C4 AF )

یا  (C2 F + C4 AF)

(درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

 

25

1692

5

کاهش وزن ناشی از سرخ شدن (درصد وزنی)

حداکثر مقدار مجاز

3.00

3.00

3.00

2.50

3.00

1692

6

میزان باقیمانده نامحلول(درصد وزنی)

حداکثر مقدار مجاز

0.75

0.75

0.75

0.75

1692

7

SiO2  (درصد وزنی سیمان)

حداقل مقدار مجاز

20

1692

8

Al2 O3 (درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

6

1692

9

Fe2O3 (درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

6.0

6.5

1692

10

MgO(درصد وزن سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

5

5

5

5

5

1692

11

SO3(درصد وزنی سیمان)

C3 %8اگر

حداکثر مقدار مجاز

3.0

3.0

3.5

2.3

2.3

1692

اگر C3 A > %8

3.5

4.5

 توضیح: در صورت رعایت ضابطه ردیف ۷ جدول۹-۱۰-۲  رعایت ضوابط ردیف های ۳ و ۴ فوق در سیمان نوع پنج الزامی نخواهد بود.

 جدول ۹-۱۰-۲ مشخصات فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند

ردیف

ویژگی فیزیکی

نوع سیمان پرتلند

شماره استاندارد ملی ایران برای روش ازمون مربوطه

1

2

3

4

5

1

سطح مخصوص بدست امده از ازمایش بلین (mm2/gr)

حد اقل مقدار مجاز

280000

280000

280000

280000

280000

390

2

انبساط در آزمایش اتوکلاو(درصد)

حد اکثر مقدارمجاز

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

391

3

زمان گیرش اولیه به دست آمده از آزمایش با سوزن ویکا (دقیقه)

حد اقل مقدار مجاز

45

45

45

45

45

392

4

زمان گیرش نهایی به دست آمده از آزمایش با سوزن ویکا(ساعت)

حد اکثر مقدارمجاز

6

6

6

6

6

392

5

گرمای آبگیری7 روزه (cal/gr)

حد اکثر مقدارمجاز

70

60

394

6

حرارت هیدراتاسیون 28 روزه (cal/gr)

حد اکثر مقدارمجاز

70

394

7

انبساط سولفات14روزه (درصد)

حد اکثر مقدارمجاز

0.4

391

جدول۹-۱۰-۳ مشخصات مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند

ردیف

ویژگی مکانیکی

نوع سیمان پرتلند

شماره ملی استاندارد ایران برای روش ازمون مربوطه

1

2

3

4

5

1-325

1-425

1-525

1

مقاومت فشاری نمونه یک روزه (N/mm2)

حداقل مجاز

12.5

393

2

مقاومت فشاری نمونه دو روزه (N/mm2)

حداقل مجاز

10.0

20.0

393

3

مقاومت فشاری نمونه سه روزه (N/mm2)

حداقل مجاز

12.0

10.0

24.0

8.5

393

4

مقاومت فشاری نمونه هفت روزه (N/mm2)

حداقل مجاز

20.0

17.5

7.0

15.0

393

5

مقاومت فشاری نمونه بیست وهشت روزه (N/mm2)

حداقل مجاز

32.5

42.5

52.5

31.5

18.0

27.0

393

حداکثر مجاز

52.5

62.5

393

 

 جدول۹-۱۰-۳ مشخصات مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند

توضیح: در صورت رعایت ضوابط ردیف های ۳ و ۴ جدول۹-۱۰-۳ در سیمان نوع ۵ رعایت ضابطه ردیف ۷ فوق الزامی نخواهد بود.

توضیح: منظور از مقاومت فشاری، میانگین حداقل ۴ آزمونه می باشد.

جدول ۹-۱۰-۴مشخصات شیمیایی الزامی سیمان پرتلند سفید

ردیف

ویژگی شیمیایی

حد اکثر مقدارمجاز

شماره استاندارد ملی ایران برای روش ازمون مربوطه

1

MgO (درصد وزنی سیمان )

5

1692

2

SO3(درصد وزنی سیمان)

اگرC3 A  %8

3.5

1692

3

C3 A > %8اگر

3.0

1692

4

کاهش وزن در دمای 1000 درجه سلسیوس (درصدوزنی)

3

1692

5

میزان باقیمانده نامحلول (درصد وزنی)

0.75

1692

 

جدول۹-۱۰-۵ مشخصات فیزیکی الزامی سیمان پرتلند سفید

ردیف

ویژگی فیزیکی

ضابطه

شماره استاندارد ملی ایران برای روش ازمون مربوطه

1

درجه سفیدی

حد اقل مقدار مجاز

75

2931

2

سطح مخصوص به دست امده ازازمایش بلین(mm2/gr)

حد اقل مقدار مجاز

300000

390

3

انبساط در ازمایش اتوکلاو(درصد)

حد اقل مقدار مجاز

0.8

391

4

زمان گیرش اولیه به دست امده از ازمایش با سوزن ویکا(دقیقه)

حد اقل مقدار مجاز

45

392

5

زمان گیرش نهایی به دست امده از ازمایش با سوزن ویکا(ساعت)

حد اقل مقدار مجاز

8

392

 

جدول۹-۱۰-۶ مشخصات مکانیکی الزامی سیمان پرتلند سفید

ردیف

ویژگی مکانیکی

حداقل مقدارمجاز

( N / mm2 )

شماره استاندارد ملی ایران برای روش ازمون مربوطه

1

مقاومت فشاری نمونه مکعبی به بعد50mm، پس از 2 روز قرارگیری در آب

11

393

2

مقاومت فشاری نمونه مکعبی به بعد50mm، پس از 6 روز قرارگیری درآب

17.5

393

3

مقاومت فشاری نمونه مکعبی به بعد50mm، پس از 27 روز قرارگیری درآب

31.5

393

 

ردیف

ویژگی شیمیایی

حداقل مقدارمجاز

 

شماره استاندارد ملی ایران برای روش ازمون مربوطه

1

MgO (درصد وزنی سیمان)

6

1692

2

SO3  (درصد وزنی سیمان)

4

1692

3

یون کلراید (درصد وزنی سیمان)

0.1

*

جدول۹-۱۰-۸ ویژگی فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

ردیف

ویژگی فیزیکی

سیمان پ.پ

سیمان پ.پ.و

شماره استاندارد ملی ایران برای روش ازمون مربوطه

1

سطح مخصوص به دست آمده از آزمایش بلین

  ( mm2  gr)

حداقل مجاز

300000

320000

390

2

انبساط در آزمایش اتو کلاو(درصد)

حداکثر مجاز

0.8

0.8

391

3

انبساط در آزمایش اتو کلاو(درصد)

حداکثر مجاز

0.2

0.2

391

4

زمان گیرش اولیه به دست آمده از آزمایش با سوزن ویکا(دقیقه)

حداقل مجاز

60

60

392

5

زمان گیرش اولیه به دست آمده از آزمایش با سوزن ویکا(ساعت)

حداکثر مجاز

7

7

392

 

جدول ۹-۱۰-۹ ویژگی مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

ردیف

ویژگی فیزیکی

حداقل مقدارمجاز(N/mm2)

شماره استاندارد ملی ایران برای روش ازمون مربوطه

سیمان پ.پ

سیمان پ.پ.و

1

مقاومت فشاری 3 روزه

10

393

2

مقاومت فشاری 7 روزه

17.5

15

393

3

مقاومت فشاری 28 روزه

30

27.5

393