دسته‌بندی نشده · دی ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۰-۳ ضوابط پذیرش سنگدانه های مصرفی در بتن

۹-۱۰-۳-۱ تواتر نمونه برداری سنگدانه ها

۱)به ازای هر محموله وارده به کارگاه می باید تمامی آزمایش های مذکور در بند ۹-۱۰-۳-۲  برروی سنگدانه ها انجام گرفته و ضوابط مذکور در بند فوق الذکر کنترل شوند.

۲)دانه بندی سنگدانه های مصرفی در بتن می باید هر هفته تعیین شده و با ضوابط مذکور در بند فوق الذکر کنترل شوند.

۳)آزمایش تعیین درصد رطوبت جذب شده سنگدانه ها می باید در هنگام عملیات ساخت بتن، هر روزه در محل تولید بتن انجام شود.

۳)سنگدانه های مصرفی در بتن را هنگامی می توان قابل قبول تلقی کرد که نتیجه حاصل از یک آزمونه و یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی ضوابط مربوطه را برآورده سازند.

۹-۱۰-۳-۲ ضوابط الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن

به طور کلی ویژگی سنگدانه های مصرفی در بتن و سنگدانه های سبک مصرفی باید با استانداردهای ملی ایران مطابقت داشته باشد.

ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های ریز (ماسه) مصرفی در بتن مطابق جدول ۹-۱۰-۱۰، و از آن سنگدانه های درشت (شن) مصرفی دربتن مطابق جدول۹-۱۰-۱۱ می باشد.

روش آزمون دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت با الک می باید مطابق با استاندارد ملی ایران صورت گیرد.

ویژگی فیزیکی و مکانیکی الزامی نمونه های بتن سازه ای با سنگدانه های سبک در جدول ۹-۱۰-۱۶ و ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های سبک مصرفی در بتن سازه ای در جدول۹-۱۰-۱۷ درج شده است. روش آزمون مشخصات مکانیکی مذکور در جدول ۹-۱۰-۱۶ مطابق استانداردهای ملی ایران می باشد.

حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های ریز (ماسه) مصرفی در بتن مطابق جدول ۹-۱۰-۱۲ و از آن سنگدانه های درشت (شن) مصرفی در بتن مطابق با جدول۹-۱۰-۱۳ می باشد.

حداکثر میزان مجاز دانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه های درشت (شن) مصرفی در بتن مطابق جدول ۹-۱۰-۱۴ می باشد.

دانه های پولکی دانه هایی هستند که اندازه کوچکترین بعد آنها کمتر از 0.6 برابر میانگین اندازه الکها است. دانه های سوزنی دانه هایی هستند که بزرگترین بعد آنها بیشتر از 1.8 برابر میانگین اندازه الکها است.

سایر مشخصات الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن مطابق جدول ۹-۱۰-۱۵است.

جدول۹-۱۰-۱۰ ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های ریز مصرفی در بتن

ردیف

اندازه الک(mm)

درصد وزنی رد شده از الک

1

9.50

100

2

4.75

89-100

3

2.36

60-100

4

1.18

30-90

5

0.6

15-54

6

0.3

5-40

7

0.15

0-15

جدول۹-۱۰-۱۱ ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

ردیف

اندازه اسمی الکها یا بعد چشمه مربع(mm)

اعداد داخل جدول درصد وزنی مصالح سنگی رد شده از الکها را نشان می دهند

63

mm

50

mm

37.5

mm

25

mm

19

mm

12.5

mm

9.5

mm

4.75

mm

2.36

mm

1

25 تا50

100

90-100

35- 70

0-15

0-5

2

4.75 تا 50

100

95-100

35- 70

10-30

0-5

3

19تا 37.5

100

90-100

20- 55

0-15

0-5

4

4.75 تا 37.5

100

95-100

35- 70

10- 30

0-5

5

12.5 تا25

100

90-100

20- 55

0-10

0-5

6

9.5 تا 25

100

90-100

40- 85

10- 40

0-15

0-5

7

4.75 تا 25

100

95-100

25-60

0-10

0-5

8

9.5 تا 19

100

90-100

20-55

0-15

0-5

9

4.75 تا 19

100

90-100

20-55

0-10

0-5

10

4.75 تا 12.5

100

90-100

40-70

0-15

0-5

 

ردیف

ماده زیان اور

حداکثر وزنی ماده زیان آور نسبت به کل نمونه

شماره استاندارد ملی ایران برای روش ازمون مربوطه

1

کلوخهای رسی و ذرات سست

3

2

ذرات ریزتر ار 75 میکرون (رد شده از الک نمره (200 حاوی رس یا شیل

در بتن هایی که در معرض سایش قرار می گیرند.

3

446

در بتن هایی که در معرض سایش قرار نمی گیرند.

5

446

3

ذرات ریزتر ار 75 میکرون (رد شده از الک نمره (200 حاوی رس یا شیل

در بتن هایی که در معرض سایش قرار می گیرند.

5

446

در بتن هایی که در معرض سایش قرار نمی گیرند.

7

446

4

زغال سنگ و لیگنیت

نمای ظاهری بتن اهمیت دارد.

0.5

نمای ظاهری بتن اهمیت ندارد.

1

5

میکا

1

6

سولفاتهای محلول درآب بر حسب SO3

0.4

7

کلریدهای محلول درآب بر حسب CL در بتن آرمه

0.04

 

توضیحات:

۱- در مواردی که استاندارد ملّی ایران برای آزمون مربوط وجود ندارد، این آزمونها باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی انجام شود.

۲-  لیگنیت، یک نوع زغال سنگ است که به رنگهای قهوه ای و سیاه وجود دارد.

۳- اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه ریز، بیش از مقدار مندرج در ردیف 5 باشد، مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار سولفات محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

۴- اگر مقدار کلرید محلول در آب موجود در سنگدانه ریز، بیش از مقدار مندرج در ردیف 6 باشد، مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار کلرید محلول درآب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

جدول ۹-۱۰-۱۳حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های درشت

ردیف

ماده زیان آور

حداکثر وزنی ماده زیان آور نسبت به کل نمونه

شماره استاندار ملی ایران برای روش آزمون مربوطه

1

کلوخه های رسی و ذرات سست

5

2

ذرات ریزتر ار 75 میکرون (رد شده از الک نمره (200 حاوی رس یا شیل

1

446

3

ذرات ریزتر ار 75 میکرون (رد شده از الک نمره (200 فاقد رس یا شیل

1.5

446

4

زغال سنگ و لیگنیت

نمای ظاهری بتن اهمیت دارد.

0.5

نمای ظاهری بتن اهمیت ندارد.

1

5

سولفاتهای محلول درآب بر حسب SO3

0.4

6

کلریدهای محلول درآب بر حسب CL در بتن آرمه

0.04

 

توضیحات:

۱- در مواردی که استاندارد ملی ایران برای آزمون مربوط وجود ندارد این آزمونها باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی انجام شود.

۲- لیگنیت یک نوع زغال سنگ است که به رنگ های قهوه ای و سیاه وجود دارد.

۳- اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه ریز بیش از مقدار مندرج در ردیف 5 باشد مصرف آن به شرطی مجازاست که مقدار سولفات محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

۴- اگر مقدار کلرید محلول در آب موجود در سنگدانه ریز بیش از مقدار مندرج در ردیف 6 باشد مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار کلراید محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

جدول۹-۱۰-۱۴ حداکثر میزان مجاز دانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

ردیف

شرح

حداکثر درصد وزنی سنگدانه سوزنی یا پولکی نسبت به کل نمونه

شماره استاندار ملی ایران برای روش آزمون مربوطه

1

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های مانده برروی الک 6.3 میلی متر

30

2

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه 9.5 میلی متر

45

3

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه 12.5میلی متر

45

4

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه 19 میلی متر

40

5

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه 25 میلی متر

40

6

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه 38 میلی متر

40

7

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه 50 میلی متر

35

8

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه 63 میلی متر

35


توضیح:
تا زمان تدوین استاندارد ملی ایران در این زمینه، آزمون مربوطه باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی انجام شود.

۹-۱۰-۳-۳ سایر مشخصات الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن

جدول ۹-۱۰-۱۵برخی از مشخصات الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن

ردیف

شرح

نوع سنگدانه

حداکثر مقدار مجاز

حداقل مقدار مجاز

شماره استاندار ملی ایران برای روش آزمون مربوطه

1

میزان کاهش وزن در آزمایش لس آنجلس (درصد)

شن

50

448

2

میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات سدیم (درصد)

شن

12

449

3

میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات سدیم (درصد)

ماسه

10

449

4

میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات منیزیم (درصد)

شن

18

449

5

میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات منیزیم (درصد)

ماسه

12

449

 

جدول ۹-۱۰-۱۶ ویژگی فیزیکی و مکانیکی الزامی نمونه های بتن سازه ای با سنگدانه های سبک

ردیف

نوع بتن

حداقل مقدار میانگین مقاومت فشاری سه آزمونه بتنی 28 روزه(MPa)

حداقل مقدار میانگین مقاومت کششی در آزمایش دونیم شدن در هشت آزمونه بتنی 28 روزه (MPa)

حداکثر مقدار میانگین وزن مخصوص سه آزمونه بتنی 28 روزه خشک شده در هوا ( ( kg m3

1

تمامی سنگدانه ها سبک هستند

28

2.2

1760

2

تمامی سنگدانه ها سبک هستند

21

2.1

1680

3

تمامی سنگدانه ها سبک هستند

17

2.0

1600

4

سنگدانه ها، شامل سنگدانه های سبک و ماسه هستند.

28

2.3

1840

5

سنگدانه ها، شامل سنگدانه های سبک و ماسه هستند.

21

2.1

1760

6

سنگدانه ها، شامل سنگدانه های سبک و ماسه هستند.

17

2.1

1680

 

جدول۹-۱۰-۱۷ ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های سبک مصرفی در بتن سازه ای

اندازه ها

درصد وزنی رد شده از الکهای با سوراخ مربعی

25

mm

19

mm

12.5

mm

9.5

mm

4.75

mm

2.36

mm

1.18

mm

0.3

mm

0.15

mm

 

سنگدانه ریز: شماره 0 تا 4

100

85-100

40-80

10-35

5-25

سنگدانه درشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 میلی متر(شماره (4

90-100

25-60

5-10

19 میلی متر (شماره (4

100

90-100

10-50

0-15

12.5 میلی متر (شماره (4

100

90-100

40-80

0-20

0-10

9.5 میلی متر (شماره (8

100

80-100

40-50

0-20

0-10

مخلوط سنگدانه های ریز و درشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 تا 12.5 میلی متر

100

90-100

50-80

5-20

2-15

0 تا 9.5 میلی متر

100

90-100

65-90

35-60

10-25

5-15