دسته‌بندی نشده · دی ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۰-۴ ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن

۹-۱۰-۴-۱ تواتر نمونه برداری

در صورت لزوم انجام آزمایش های مذکور در بند۹-۱۰-۴-۲ ، باید این آزمایش ها در دوره های زمانی زیر انجام و ضوابط مربوطه کنترل شود.

۱) در ابتدای کار

۲)پس از هر بار تغییر منبع تأمین آب

۹-۱۰-۴-۲ ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن

۱- آبی را که قابل آشامیدن است مزه یا بوی مشخصی ندارد و تمیز و صاف است، می توان بدون انجام آزمایش، در بتن به کار برد. تنها استثنا آن است که سوابق قبلی، نشان دهنده نامناسب بودن این آب برای بتن باشد، که در این صورت، این آب را نباید در بتن بکار برد.

۲- آب غیر آشامیدنی را به شرطی می توان در بتن به کار برد که ضوابط الزامی مربوطه، مذکور در بند۹-۱۰-۴-۳ را برآورده سازند.

۳- حداکثر مقدار مجاز مواد زیان آور در آب مصرفی در بتن مطابق جدول۹-۱۰-۱۸ می باشد.

۹-۱۰-۴-۳ آب غیرآشامیدنی

آبهای غیرآشامیدنی را هنگامی می توان قابل قبول تلقی کرد که نتایج حاصل از یک آزمونه و یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی ضوابط مربوط را برآورده سازند.

آبی را که مشخصات آن مطابق با بند۹-۱۰-۴-۲ نیست به شرطی می توان در بتن به کار برد که ضوابط زیر را برآورده سازند:

۱) PH آب مصرفی در بتن نباید کمتراز 5 یا بیشتر از 8.5 باشد.

۲) مقاومت 27 و 28 روزه آزمونه های ملات ساخته شده با آب غیرآشامیدنی حداقل معادل 90 درصد مقاومت نظیر آزمونه های مشابه ساخته شده با آب مقطر باشد.

۳) زمان گیرش اولیه خمیر سیمان ساخته شده با آب غیرآشامیدنی بیش از یک ساعت (±) با زمان گیرش نظیر خمیر سیمان ساخته شده با آب مقطر تفاوت نداشته باشد.

۴) نتیجه انبساط حجم به دست آمده از آزمایش سلامت سیمان، در آزمونه ساخته شده با آب غیرآشامیدنی از نتیجه به دست آمده از آزمونه نظیر ساخته شده با آب آشامیدنی بیشتر نباشد.

روش انجام آزمایش مطابق با استاندارد ملّی ایران می باشد.

۵) هیچ یک از مواد زیان آور موجود در آب مصرفی در بتن از مقادیر جدول۹-۱۰-۱۸ بیشتر نباشد.

۶) میزان چربی معدنی آب مصرفی در یک حجم معین از بتن از 2.5 درصد وزن سیمان مصرفی در همان حجم از بتن بیشتر نباشد.

آزمایش ضوابط بندهای ۱، ۲، ۵ و ۶ فوق تا قبل از تدوین استاندارد ملّی ایران باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی صورت گیرد.

جدول۹-۱۰-۱۸ حداکثر مقدارمجاز مواد زیان آور در آب مصرفی در بتن

ردیف

نوع ماده زیان اور

شرح مصرف

شماره استاندارد ایران برای روش ازمون مربوط

حد اکثرمقدار مجاز وزنی

(ppm)

1

ذرات معلق جامد

بتن پیش تنیده درهر شرایط محیطی

بتن غیر مسلح و بدون ارماتور

بتن ارمه در شرایط محیطی ملایم و متوسط

بتن ارمه در شرایط محیطی شدید و بسیار شدید و

فوق الاده شدید

1000

2

2000

3

2000

4

1000

5

کل مواد محلول در اب

بتن پیش تنیده درهر شرایط محیطی

بتن غیر مسلح و بدون ارماتور

بتن ارمه در شرایط محیطی ملایم و متوسط

بتن ارمه در شرایط محیطی شدید و بسیار شدید و

فوق الاده شدید

1000

6

35000

7

2000

8

1000

9

کل یون کلرید

(Cl)

بتن پیش تنیده درهر شرایط محیطی

بتن غیر مسلح و بدون ارماتور وبدون اقلام فلزی مدفون

بتن ارمه در شرایط محیطی شدید و بسیار شدید و

فوق الاده شدید

بتن ارمه در شرایط محیطی ملایم و متوسط

بتن غیرمسلح و بدون ارماتور ولی دارای مواد المینیومی یا فلزات غیر مشابه یا دارای قالب های گالوانیزه

500

10

10000

11

500

12

1000

13

1000

14

کل ین سولفات

(SO4)

بتن پیش تنیده درهر شرایط محیطی

بتن ارمه در هر شرایط محیطی

بتن غیر مسلح و بدون اقلام فلزی مدفون

1000

15

1000

16

3000

17

قلیایی معادل

در تمامی انواع بتن ها

600

 

توضیحات جدول:

توضیح ۱- منظور از قلیایی معادل، میزان وزنی  ( Na2O + 0.658 K2O )است.

توضیح ۲- در ردیفهای ۹ تا ۱۲ علاوه بر برآورده شدن ضوابط این جدول، میزان یون کلرید آب نیز باید به میزانی باشد که وزن کل کلراید قابل حل در آب در حجم معینی از بتن (که منبع آن می تواند از هر یک از اجزای بتن یا از محیط باشد) بر حسب درصدی از وزن سیمان همان حجم بتن از مقادیر مندرج در جدول ۹-۶-۱تجاوز نکند.

توضیح ۳- در ردیف های ۱۴تا ۱۶، علاوه بر برآورده شدن ضوابط این جدول میزان یون سولفات آب نیز باید به میزانی باشد که وزن کل سولفات قابل حل در آب در حجم معینی از بتن (که منبع آن می تواند از هریک از اجزای بتن از جمله سیمان یا از محیط باشد ) بر حسب درصدی از وزن سیمان همان حجم از بتن از 4 درصد و وزن کل سولفات موجود در حجم معینی از بتن بر حسب درصدی از وزن سیمان همان حجم از بتن از 5 درصد بیشتر نباشد.

توضیح ۴- منظور از ppm، غلظت بر حسب قسمت در میلیون (وزنی) است که اگر اعداد مربوطه در جدول بر حسب ppm را در4- 10 ضرب کنیم غلظت بر حسب درصد وزنی به دست می آید.

توضیح ۵- آزمایش ضوابط مندرج در این جدول، تا قبل از تدوین استاندارد ملی ایران باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی صورت گیرد.

توضیح ۶- رعایت مفاد ردیف ۱۷ جدول فوق در مواردی که سنگدانه فعال باشد، الزامی است.