دسته‌بندی نشده · دی ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۰-۵ ضوابط پذیرش مواد افزودنی مصرفی در بتن

مواد افزودنی مصرفی در بتن را هنگامی می توان قابل قبول تلقی کرد که تحت آزمونهای مذکور در جدول ۹-۱۰-۱۹ قرارگرفته و ضوابط الزامی مربوطه را برآورده سازند.

جزئیات برخی از این آزمونها و الزامات مربوط، در استانداردهای ملی ایران درج شده است. در صورت عدم تدوین تمام یا بخشی از استانداردهای مورد نیاز، باید از یکی از استانداردهای معتبر بین المللی استفاده کرد.

جدول ۹-۱۰-۱۹آزمونهای الزامی مواد افزودنی بتن

ردیف

نوع

موارد الزامی که باید کنترل شوند

1

همه مواد افزودنی

یکنواختی – رنگ – ترکیبات موثر – PH – چگالی نسبی(فقط برای افزودنی مایع) مقدارمواد خشک – تاثیر بر روی گیرش – کل کلرین(کلر) – کلرید محلول در اب – قلیاییت معادل – رفتار از نظر خوردگی فولاد

2

کندگیر کننده

زمان گیرش – مقاومت فشاری – مقدار هوای بتن تازه

3

تندگیرکننده

زمان گیرش اولیه – مقاومت فشاری – مقدار هوای بتن تازه

4

زودسخت کننده

مقاومت فشاری – مقداری هوای بتن تازه

5

حباب هواساز

مقدار هوای بتن تازه – مشخصات حباب های هوا در بتن سخت شده – مقاومت فشاری

6

نگهدارنده اب

اب انداختگی – مقاومت فشاری – مقدار هوای بتن تازه

7

کاهنده جذب اب

جذب مویینه – مقاومت فشاری – مقدار هوای بتن تازه

8

کاهنده اب/ روان کننده(باهدف کاهندگی اب)

میزان کاهش اب – مقاومت فشاری – مقدار هوای بتن

9

فوق کاهنده اب – فوق روان کننده(با هدف کاهندگی اب)

میزان کاهش اب – مقاومت فشاری – مقدار هوای بتن

10

فوق کاهنده اب – فوق روان کننده(با هدف افزایش روانی)

افزایش روانی – حفظ و تداوم روانی – مقاومت فشاری – مقدار هوای بتن تازه

11

کندگیر کننده – کاهنده اب – روان کننده

مقاومت فشاری – زمان گیرش میزان کاهش اب – مقداری هوای بتن تازه

12

تندگیر کننده – کاهنده اب – روان کننده

مقاومت فشاری – زمان گیرش اولیه– میزان کاهش اب – مقدار هوای بتن تازه

13

کندگیر کننده – فوق کاهنده اب – فوق روان کننده(با هدف افزایش اب و کندگیری)

مقاومت فشاری – زمان گیرش اولیه– میزان کاهش اب – مقدار هوای بتن تازه

14

کندگیر کننده – فوق کاهنده اب – فوق روان کننده(با هدف افزایش اب و کندگیری)

حفظ و تداوم روانی – مقاومت فشاری- مقدار هوای بتن تازه