دسته‌بندی نشده · دی ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۰-۶ ضوابط پذیرش پوزولان ها و مواد شبه سیمانی

مشخصات پوزولان ها و مواد شبه سیمانی می باید با استانداردهای ملی مربوطه، تطابق داشته باشد. در صورت نبود برخی از این ضوابط، می باید این مواد با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی مطابقت داشته باشند.

مواد جایگزین سیمان، شامل پوزولان ها و مواد شبه سیمانی، می باید مطابق استانداردهای ملی ایران باشند.