دسته‌بندی نشده · دی ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۰-۷ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن

۹-۱۰-۷-۱ تواتر نمونه برداری

تعداد و تواتر نمونه ها باید به گونه ای باشد که نتایج آزمایش های انجام شده برروی آنها معرف کیفیت کل آرماتور مصرفی و حداقل به میزان ذکر شده در (الف) تا (پ) این بند باشند:

الف) به ازای هر 50000 کیلوگرم وزن میلگرد و کسر آن یک سری نمونه

ب) از هر قطر یک سری نمونه

پ) از هر نوع فولاد یک سری نمونه

بر روی هر سری نمونه باید آزمایش های مذکور در بند۹-۱۰-۷-۲ انجام شود

۹-۱۰-۷-۲ ضوابط الزامی میلگردهای مصرفی در بتن

۹-۱۰-۷-۲-۱  مشخصات هندسی میلگردها

رواداری طولها و قطرهای میلگردها و آجهای میلگردهای آجدار باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3132 باشد.

ضوابط و الزامات قطر اسمی انواع میلگردهای ساده و آجدار، قطر زمینه میلگردهای آجدار( d1 )، یعنی قطر میلگرد آجدار بدون در نظر گرفتن آج آن و نیز قطر خارجی میلگردهای آجدار ( d2 )، یعنی قطر میلگرد با احتساب کامل آج آن مطابق جدول 20-10-9 می باشد. سایر ویژگی های میلگردها باید مطابق با استانداردهای ملی مربوطه باشد.

 

جدول۹-۱۰-۲۰ ضوابط و الزامات قطرهای: اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها

قطر اسمی میلگردهای240

(mm)( db )

میلگردهای S340 وS400 (با آج دوکی)

میلگردهای S340 وS400 (با آج یکنواخت)

میلگردهای S500 (با آج دوکی)

قطر اسمی

(mm)( db )

قطر زمینه

(mm)( d1 )

حداکثر ارتفاع برجستگی طولی (mm)

قطر اسمی

(mm) (db)

قطر زمینه

(mm)( d1 )

قطر خارجی

(mm)( d2 )

قطر اسمی

(mm) (db)

قطر زمینه

(mm)( d1 )

قطر خارجی در بلندترین نقطه آج عرضی و یا آج طولی ( (mm)( d2

6

6

5.70

0.6

6

5.75

6.75

8

8

7.60

0.8

8

7.50

9.00

10

10

9.50

1.0

10

9.30

11.30

12

12

11.40

1.2

12

11.00

13.50

14

14

13.40

1.4

14

13.00

15.50

14

13.20

15.70

16

16

15.30

1.6

16

15.00

18.00

16

15.20

18.20

18

18

17.30

1.8

18

17.00

20.00

18

17.20

20.20

20

20

19.20

2.0

20

19.00

22.00

20

19.20

22.20

22

22

21.20

2.2

22

21.00

24.00

22

21.20

24.20

25

25

24.03

2.5

25

24.00

27.00

25

24.20

27.20

28

28

26.90

2.8

28

26.50

30.50

28

26.80

30.80

32

32

30.78

3.2

32

30.50

34.50

36

36

34.80

3.6

36

34.50

39.50

40

40

38.50

4.0

40

38.50

43.50

 

۹-۱۰-۷-۲ مشخصات مکانیکی میلگردها

میلگردها زمانی از نظر مکانیکی قابل قبول شناخته می شوند که یکی از شرایط بندهای شماره۹-۱۰-۷-۲-۱یا ۹-۱۰-۷-۲-۲ و به طور همزمان همه شرایط بندهای ۹-۱۰-۷-۲-۳ و۹-۱۰-۷-۲-۴ و۹-۱۰-۷-۲-۵  که در ذیل می آیند برآورده نمایند:

۹-۱۰-۷-۲-۱: در تمامی ۵ آزمونه میلگرد انتخابی باید رابطه (۹-۱۰-۱) برقرار باشد:

 

    \[\left ( f_{y,obs} \right )\geq f_{yk}\]

  (۹-۱۰-۱)                 i=1,…,5

 

۹-۱۰-۷-۲-۲: در صورتی که تمام یا بخشی از شرایط بند ۹-۱۰-۷-۲-۱ برآورده نشود، ۵ آزمونه دیگر انتخاب می شود. نتایج ۱۰ آزمونه مذکور در بندهای ۹-۱۰-۷-۲-۱ و ۹-۱۰-۷-۲-۲ باید در رابطه(۹-۱۰-۲) صدق کند:

 

    \[\left ( f_{y,obs,m} \right )\geq f_{yk}+0.6S\]

   (۹-۱۰-۲)

 

    \[f_{y,obs,m}=\frac{\sum_{i=1}^{10}\left ( f_{y,obs,m} \right )_{i}}{10}\]

    (۹-۱۰-۳)

 

    \[S=\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{10}\left [ \left ( f_{y,obs,m} \right )-\left ( f_{y,obs} \right )_{i} \right ]^{2}}}{9}\]

(۹-۱۰-۴)

 

۹-۱۰-۷-۲-۳:در هر یک از آزمونه های مذکور در بندهای ۹-۱۰-۷-۲-۱و ۹-۱۰-۷-۲-۲ باید تمامی روابط زیر برقرار باشد:

 

    \[f_{su}\geq 1.18\left ( f_{y,obs} \right )_{i}\]

  (۹-۱۰-۵)

 

    \[\left (f_{su,obs}  \right )_{i}\geq 1.25f_{yk}\]

(۹-۱۰-۶)

 

    \[\left | \left ( f_{y,obs} \right )_{i}-f_{yk} \right |\leq 125MPa\]

(۹-۱۰-۷)

 

    \[\left ( f_{su,obs} \right )_{i}\geq 1.25\left ( f_{y,obs} \right )_{i}\]

(۹-۱۰-۸)

 

۹-۱۰-۷-۲-۴: به عنوان ضابطه شکل پذیری، ازدیاد طول نسبی دو طول معیار، یکی به طول ۱۰ برابر و دیگری به طول ۵ برابر قطر میلگرد (یعنی ε10 و  ε5 )باید حداقل برابر با مقادیر مندرج در جدول۹-۱۰-۲۱ باشد.

 

جدول ۹-۱۰-۲۱حداقل مجاز ازدیاد طول نسبی میلگردهای فولادی در آزمایش کشش

رده فولاد

ازدیاد طول نسبی

S240

S340

S400

S500

حداقل مقدار مجاز

ε10

0.18

0.15

0.12

0.08

حداقل مقدار مجاز

ε5

0.25

0.18

0.16

0.10

 

۹-۱۰-۷-۲-۵: به عنوان ضابطه شکل پذیری، میلگردها باید با مشخصات و اندازه های مندرج درجدول ۹-۱۰-۲۲ تحت آزمون خمش قرار گیرند.

جدول۹-۱۰-۲۲ زاویه خمش و نسبت قطر خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش خمش میلگردهای فولادی

رده

زاویه خمش (درجه)

نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگرد

خمش سرد

خمش مجدد

S240

180

90

2

S340

180

90

3

S400

180

90

5

S500

90

90

5

 

آزمون خمش به دو صورت خمش سرد و خمش مجدد صورت می گیرد.

آزمون خمش سرد بر روی نمونه هایی با طول حداقل 250 میلی متر که مستقیماً از خط تولید به دست آمده و هیچگونه عملیات مکانیکی (از جمله تراشکاری) بر روی آن اعمال نشده است انجام می شود. روش آزمون خمش سرد مطابق استاندارد ملی ایران صورت می گیرد.

در آزمون خمش مجدد، نمونه های آزمون که مشابه نمونه های خمش سرد است، به میزان 90درجه در دمای محیط خم و سپس نمونه به مدت حداقل نیم ساعت تا دمای 100 درجه سلسیوس گرم می شود. پس از آنکه نمونه سرد شده و به دمای محیط رسید آن را با نیروی پیوسته و یکنواخت، به میزان 20 درجه برمیگردانند.

میلگرد زمانی از نظر هر یک از آزمونهای خمش قابل قبول تلقی می گردد که پس از خمش، هیچ گونه ترک، شکستگی یا سایر عیوب (مطابق استانداردهای ملی مربوطه) درآن ایجاد نگردد و مشاهده نشود.

۹-۱۰-۷-۳ سایر مشخصات

۹-۱۰-۷-۳-۱: در صورتی که قرار است در میلگردها از وصله جوشی استفاده شود، باید این میلگردها تحت آزمایش جوش پذیری قرار گیرند. در این آزمایش نمونه های جوش شده باید تحت آزمایش کشش و خمش قرار گیرند.

در آزمایش کشش، زمانی میلگرد از نظر جوش پذیری قابل قبول تلقی می گردد که مقطع گسیخته شده، در محل جوش یا در مجاورت آن نباشد. درآزمایش خمش، زمانی میلگرد از نظر جوش پذیری قابل قبول تلقی می گردد که پس از خم کردن، ترکی در منطقه جوش شده و خود جوش به وجود نیاید.

۹-۱۰-۷-۳-۲: در مورد میلگردهایی که تاحد پوسته شدن زنگ زده باشند، به ویژه میلگردهایی که به طور موضعی و عمیق دچار خوردگی شده باشند باید پس از ماسه پاشی، آزمایش های (الف) و (ب) بر روی نمونه های آنها انجام شود:

الف) آزمایش و کنترل مجدد موارد مذکور در بند۹-۱۰-۷-۲

ب) اندازه گیری مجدد قطر اسمی میلگردها و مطابقت آن با رواداری های مذکور در استاندارد 3132 ملی ایران در صورتی که میلگردهای پوسته شده ضوابط (الف) و (ب) را برآورده نسازند، غیر قابل قبول تلقی می شوند.

۹-۱۰-۷-۳-۳: میلگردهایی که دچار خم و اعوجاج شدید شده اند، فقط هنگامی قابل مصرف و قبول می باشند که مجدداً تحت آزمایش خمش قرارگرفته و ضوابط مزبور را برآورده سازند.