دسته‌بندی نشده · دی ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۳-۵ مسیرهای حرکت

 ۲۱-۲-۳-۵-۱: در ساختمان های گروه ۲، بایستی از طراحی فضاهای طرح خطی با راهروهای طولانی و مستقیم اجتناب شود.

۲۱-۲-۳-۵-۲: در ساختمان های گروه ۲، باید دیوارهای هال ورودی و نیز درب های متوالی داخلی و خارجی به صورت غیرمتقابل اجرا شده و روبروی هم نباشند.

۲۱-۲-۳-۵-۳: در طراحی فضاهای ورودی در ساختمان های گروه ۲ و ۳، با رعایت سایر الزامات معماری، جهت جلوگیری از موج انفجار، باید مانع فیزیکی ایجاد گردد.