دسته‌بندی نشده · دی ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۲ آجر مناسب برای مصارف گوناگون

آجر مناسب برای مصارف گوناگون در جدول زیر آمده است:

آجر مناسب

محل مصرف

ردیف

 

زیر لایه نم‌بندی دیوار یا مکانهای مجاور با آب

1

آجر ماسه آهکی ممتاز- آجر رسی ماشینی پرمقاومت

الف) محل پر آب با امکان یخزدگی

آجر ماسه آهکی پر مقاومت- آجر رسی ماشینی پرمقاومت

ب) محل کم آب

انواع آجر ماسه آهکی و رسی مشروط بر رعایت سایر شرایط و انطباق با مشخصات پروژه

بالای لایه نم‌بندی دیوار، کارهای عمومی طاق‌زنی و تیغه‌سازی

2

آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماشینی پرمقاومت

دست‌اندازها، پله‌ها، فرش کف، نقاط واقع در فضای باز، آب‌روها، طوقه چاهها و دودکشها

3

آجر رسی ماشینی و قزاقی، آجر ماسه آهکی، قطعات نازک ماسه آهکی و رسی

نمای ساختمانها

4

آجر ماسه آهکی پر مقاومت و ممتاز و آجر رسی ماشینی و دستی نما مشروط بر انطباق با مشخصات پروژه

فرش کف و پله‌های داخلی ساختمانها

5