دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۰-۲ ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول

۱-۳-۱۰-۲ شیشه‌های جام

شیشه‌های مصرفی باید نو، کاملاً صاف، شفاف، بی‌رنگ، عاری از موج و فاقد حبابهای هوا و یا هر نوع عیب دیگری نظیر لب‌پریدگی، لب‌برآمدگی، ناخنک، ترک، خراش، لکه، دودزدگی و خم باشد. ضخامت شیشه باید در تمام سطح یکنواخت بوده و صافی و یکنواختی ضخامت آن به قسمی باشد که اگر از زاویه 60 درجه از پشت شیشه به جسمی که در فاصله یک متری آن قرار دارد نگریسته شود، آن جسم کج و معوج به نظر نرسد. شیشه باید قابلیت رنگ‌آمیزی داشته باشد، و خاصیت ارتجاعی و انعطافپذیری خود را حفظ کند. شیشه باید در برابر عوامل جوی و هوازدگی پایدار بوده و پس از گذشت مدتی کدر نشود.

ضخامت شیشه و رواداریهای آن در جدول ۲-۱۰-۳-۱ (الف) آمده است.

رواداری در میزان خم شیشه تا (1/0%) مجاز است. اندازه درازا و پهنای لب‌پریدگی، نباید بیش از ضخامت شیشه باشد.

شیشه‌های بریده باید کاملاً گونیا بوده و رواداری و فاصله آن تا اضلاع دو مستطیل محاطی و محیطی مطابق جدول ۲-۱۰-۳-۱ (ب) باشد.

جدول ۲-۱۰-۳-۱ (الف)

حداکثر رواداری بر حسب میلیمتر

ضخامت اسمی بر حسب میلیمتر

نوع شیشه

2/0±

1

شیشه‌های نازک

2

3/0±

2/2

شیشه‌های ستبرا میانه

3

4

3/0±

5

شیشه‌های ستبر

5/5

6

4/0±

8

6/0±

10

8/0±

12

15

 

جدول ۲-۱۰-۳-۱ (ب)

رواداری برای جام بریده شده (میلیمتر)

ضخامت شیشه (میلیمتر)

بیش از 2 متر

تا 2 متر

تا 8/3

5/4تا 8

10تا 15

 

۲-۳-۱۰-۲ شیشه‌های ایمنی

شیشه‌های ایمنی مصرفی باید از شیشه‌های جام که کیفیت آنها مطابق استاندارد شماره 897 ایران باشد، تهیه گردد. شیشه‌های ایمنی می‌تواند رنگی، بی‌رنگ، شفاف یا نیمه‌شفاف باشد. لب‌پریدگیهای کوچک تا 13 میلیمتری لبه شیشه‌های ایمنی که ممکن است بر اثر عملیات حرارتی یا سایر مراحل تولید ایجاد شده باشند، قابل اغماض است، ولی وجود هرگونه خراش و ترک در شیشه ایمنی ممنوع است.

ضخامت شیشه‌های ایمنی ساختمان و رواداری آن در جدول شماره ۲-۱۰-۳-۲ آمده است.

شیشه‌های ساختمان باید در آزمایش یکنواختی با استفاده از نور پلاریزه و در آزمایش خردشدگی، پاسخگوی نیازهای مندرج در استاندارد شماره 2385 ایران باشد.

جدول ۲-۱۰-۳-۲ : رواداری در شیشه‌های ایمنی ساختمان

رواداریها (میلیمتر)

ضخامت اسمی شیشه ایمنی ساختمانی (میلیمتر)

2/0±

3

4

7/0- تا 2/0+

6

4/0 ±

8

7/0 ±

10 و بیشتر تا 16