دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۱-۲ ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول

نظر به اینکه فرمول شیمیایی مواد افزودنی همیشه معلوم نیست و واکنش آنها در بتن ممکن است گاهی اوقات سبب ضرر و زیان شود، باید حتی‌المقدور از مصرف مواد افزودنی ناشناخته خودداری کرد و با تغییر در طرح اختلاط بتن، بهبود شرایط عمل آوردن آن و سایر تدابیر به ویژگیهای مطلوب دست یافت. در صورتی که مجبور به مصرف این مواد شویم، باید قبل از مصرف نسبت به آزمایش آنها اقدام و تأثیر همه جانبه آنها مورد بررسی قرار گیرد.

مواد افزودنی باید یکنواخت بوده و انواع معمول آنها نظیر اسید لیگنوسولفینیک، اسید هیدروکسی کربوکسیلیک و نمکهای آنها یا هیدورکربورها، باید در آزمایش شیمیایی الزامات جدول ۲-۱۱-۴ (الف) را پاسخگو باشند.

ویژگی بتن پس از اختلاط مواد افزودنی باید مطابق جدول شماره ۲-۱۱-۴ (ب) بوده و نتایج حاصل به صورت مدون همراه کالا ارائه گردد. تولید کننده باید به صورت مکتوب متعهد گردد که مشخصات مواد افزودنی که برای مصرف در محل کار عرضه می‌شود، در تمامی موارد با مشخصات استاندارد ایران انطباق خواهد داشت.

جدول ۲-۱۱-۴ (الف)

حد قابل قبول

مشخصات

حداکثر (3%) اختلاف وزنی با مقدار داده شده توسط تولید کننده

برای مواد مایع

حداکثر (5%) اختلاف وزنی با مقدار داده شده توسط تولید کننده

برای مواد جامد

حداکثر (2%) اختلاف وزنی با مقدار داده شده توسط تولید کننده

چگالی (برای مایع)

حداکثر (1%) اختلاف وزنی با مقدار داده شده توسط تولید کننده

خاکستر

حداکثر (5%) اختلاف وزنی با مقدار داده شده توسط تولید کننده

یون کلر

خنثی

PH

 

چنانچه قرار باشد مواد افزودنی در بتن‌آرمه یا بتن پیش‌تنیده مصرف شود، میزان یون کلر موجود در مواد باید کتباً توسط تولید کننده معین گردد. در این مورد باید به محدودیتهای مندرج در فصل ششم از بخش اول آیین‌نامه بتن ایران توجه شود.

شرایط نگهداری، نحوه مصرف، عمر شیمیایی، تاریخ تولید و انقضای مصرف باید همراه کالا باشد. چنانچه قرار باشد از مواد افزودنی که تاریخ مصرف آنها سپری شده استفاده کنند، باید مشخصات ظاهری آنها تغییر نکرده باشد، مواد پاسخگوی آزمایشات مندرج در استاندارد باشند، محدودیتها و توصیه‌های آزمایشگاه مد نظر قرار گیرد و نهایتاً دستگاه نظارت مصرف آنها را تأیید کرده باشد.

جدول ۲-۱۱-۴ (ب) : مشخصات فیزیکی مواد شیمیایی افزودنی

روان کننده قوی و کندگیر کننده
(ز)

روان کننده ممتاز
(و)

کاهش دهنده آب و تسریع کننده گیرش (هـ)

کاهش دهنده آب و کند کننده گیرش
(د)

تسریع کننده گیرش (ج)

کند کننده گیرش آب (ب)

کاهش دهنده آب (الف)

نوع

 

مشخصات        

ردیف

88

88

95

95

000

000

95

میزان آب: حداکثر درصد نمونه

  نسبت به نمونه کنترلی

1

 

 

 

 

 

 

 

زمان‌گیرش: به ساعت

اختلاف مجاز نسبت به نمونه کنترلی

2

1 ساعت دیرتر

000

1 ساعت زودتر

1 ساعت دیرتر

1 ساعت زودتر

1 ساعت دیرتر

000

ابتدایی:

    حداقل

  ساعت دیرتر

1 ساعت زودتر و  ساعت دیرتر نباشد

  ساعت زودتر

  ساعت دیرتر

  ساعت زودتر

  ساعت دیرتر

1 ساعت زودتر و حداکثر  ساعت دیرتر نباشد

   حداکثر

 

 

000

000

1 ساعت زودتر

000

1 ساعت زودتر

000

000

نهایی:

    حداقل

  ساعت دیرتر

1 ساعت زودتر و  ساعت دیرتر نباشد

000

  ساعت دیرتر

000

 ساعت دیرتر

1 ساعت زودتر و حداکثر  ساعت دیرتر نباشد

حداکثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت فشاری: حداقل درصد نسبت به نمونه کنترلی

3

125

140

000

000

000

000

000

1 روزه

125

125

125

110

125

90

110

3 روزه

 

125

110

110

110

100

90

110

7 روزه

110

110

110

110

100

90

110

28 روزه

100

100

100

100

90

90

100

6 ماهه

100

100

100

100

90

90

100

یکساله

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت خمشی: حداقل درصد نسبت به نمونه کنترلی

4

110

110

110

100

110

90

100

3 روزه

100

100

100

100

100

90

100

7 روزه

100

100

100

100

90

90

100

28 روزه

135

135

135

135

135

135

135

تغییرطول: حداکثر درصد انقباض نسبت به نمونه کنترلی

 

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

حداکثر افزایش انقباض نسبت به نمونه کنترلی

 

80

80

80

80

80

80

80

ضریب پایداری نسبی:          به دقیقه