دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۲ ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول

دانه‌های سبک مصرفی در بتن، بلوکها و ملاتها باید به اندازه کافی سخت، تمیز، بادوام، عاری از مواد شیمیایی مضر برای بتن و آرماتورها و کلوخه‌های رس باشد، مواد سبک نامرغوب و ناپایدار در برابر هوازدگی و عوامل شیمیایی را نباید به مصرف رسانید.

ویژگیهای عمومی دانه‌های سبک باید به شرح زیر باشد:

الف: مواد مضر

       دانه‌های سبک نباید حاوی مواد مضر باشند. مقادیر زیاد ناخالصیهای آلی موجب ایجاد رنگ تیره در سنگدانه‌ها می‌شوند. در این صورت سنگدانه‌ها مردود می‌باشند مگر اینکه با انجام آزمایشهای لازم ثابت شود مقدار این مواد، کم بوده و برای بتن و ملات مضر نیستند. دانه‌های سبکی که به لحاظ ایجاد لکه، مشکوک باشند، باید مورد آزمایش دقیق شیمیایی قرار گیرند، و چنانچه مقدار Fe2O3 آنها، از 5/7 قسمت وزنی در میلیون بیشتر باشد قابل مصرف نیستند. کلوخه‌های رس نیز از مواد مضرند و میزان آنها نباید از (2%) وزنی تجاوز کند.

ب: افت سرخ شدن

       افت سرخ شدن دانه‌های سبک نباید از (5%) وزنی بیشتر شود.

پ: مدول نرمی

       دانه‌های سبک باید مطابق طرح اختلاط باشد. تغییرات مدول نرمی در محموله‌های سنگدانه‌های سبک وارده به کارگاه، نباید از (7%) نمونه تحویل شده برای تصویب، تجاوز کند. در غیر این صورت دستگاه نظارت می‌تواند از قبول محموله خودداری نموده و دستور خروج آن را از کارگاه صادر نماید.

ت: دانه‌بندی

       دانه‌بندی دانه‌های سبک باید مطابق جداول مربوطه باشد. حداقل وزن نمونه‌های مصالح سنگی ریزدانه برای انجام آزمایش دانه‌بندی باید مطابق جدول ۲-۹-۴ (ت) باشد:

جدول ۲-۹-۴ (ت)

وزن نمونه آزمایشی (گرم)

وزن فضایی اسمی (کیلوگرم بر متر مکعب)

50

240 – 80

100

400 – 240

150

560 – 400

200

720 – 560

250

880 – 720

300

1040 – 880

350

1120 – 1040

 

حجم نمونه آزمایشی و دانه‌های درشت سنگدانه‌های سبک در تعیین وزن واحد نباید از 2830 سانتیمتر مکعب کمتر باشد.

ویژگیهای دانه‌های سبک، بسته به مورد مصرف باید به شرح زیر باشد:

۲-۹-۴-۱ ویژگیهای دانه‌های سبک مصرفی در بتن باربر (سازه‌ای)

الف:  دانه‌های سبک مصرفی در بتن باربر باید توأماً از ویژگی برجسته سبکی وزن و استحکام نسبی برخوردار باشند.

ب:   دانه‌های سبک به دو گروه ”یک“ مشتمل بر مواد مصنوعی تولید شده از گرما دادن مواد خام رسی و نظایر آن و گروه ”دو“ شامل مواد طبیعی نظیر پوکه معدنی طبقه‌بندی می‌شوند.

پ:   دانه‌بندی دانه‌های سبک باید مطابق جدول ۲-۹-۴-۱ (پ) باشد.

ت:   وزن فضایی دانه‌های سبک باید الزامات جدول ۲-۹-۴-۱ (ت) را برآورده نماید. تغییرات وزن فضایی در محموله‌های دانه‌های سبک وارده به کارگاه، نباید از (10%) نمونه تحویل شده برای تصویب، تجاوز کند.

 

جدول ۲-۹-۴-۱ (پ) الزامات دانه‌بندی دانه‌های سبک بتن باربر (سازه‌ای)

اندازه الکهای استاندارد

درشتی دانه‌های سبک (میلیمتر)

149

297

19/1

38/2

76/4

5/9

7/12

05/19

4/25

میکرون

میکرون

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی (دارای سوراخهای مربع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریزدانه‌ها

25 – 5

35 – 10

80 – 40

 

100 – 85

100

 

 

 

76/4 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درشت‌دانه‌ها

 

 

 

 

 

 

10 – 0

 

100 – 95

4/25 – 7/12

 

 

 

 

10 – 0

 

60 – 25

 

100 – 95

4/25 – 76/4

 

 

 

 

10 – 0

60 – 20

 

100 – 90

100

05/19 – 76/4

 

 

 

10 – 0

20 – 0

80 – 40

100 – 90

100

 

7/12 – 76/4

 

 

 

20 – 0

40 – 5

100 – 80

100

 

 

5/9 – 38/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخلوط ریز و درشت

15 – 2

20 – 5

 

 

80 – 50

 

100 – 95

100

 

7/12 – 0

15 – 5

25 – 10

 

65 – 35

90 – 65

100 – 90

100

 

 

5/9 – 0

 

جدول ۲-۹-۴-۱ (ت): الزامات وزن ویژه دانه‌های سبک برای مصرف در بتن سبک باربر

وزن فضایی دانه‌های خشک حداکثر، ( کیلوگرم بر متر مکعب)

درشتی دانه‌های سبک

1120

ریزدانه‌ها

880

درشت‌دانه‌ها

1040

مخلوط ریزدانه‌ها و درشت‌دانه‌ها

 

ث:   ویژگیهای بتن باربر ساخته شده از دانه‌های سبک باید به شرح زیر باشد:

       ۱-   مقاومت فشاری و مقاومت کششی حاصله از آزمایش دو نیم کردن[1]، جهت بتن ساخته شده از دانه‌های سبک، باید، تابعی از وزن ویژه بتن سبک بوده، و حداقل آنها باید، مطابق جدول ۲-۹-۴-۱ (ث) باشد.

              وزن ویژه بتن مربوط به هر مقاومت نباید از مقادیر مندرج در جدول تجاوز کند.

جدول ۲-۹-۴-۱(ث) : ارتباط بین مقاومت فشاری بتن سبک باربر و مقاومت کششی با وزن ویژه دانه‌های سبک

مقاومت فشاری میانگین بتن با عمر 28 روز حداقل (مگاپاسگال)

مقاومت کششی میانگین بتن با عمر 28 روز در آزمایش دونیم کردن، حداقل ( مگاپاسگال)

وزن ویژه میانگین بتن با عمر 28 روز (خشک شده در هوا)، حداکثر ( کیلوگرم بر متر مکعب)

چنانچه تمام دانه‌های مصرفی سبک وزن انتخاب شود.

28

2/2

1760

21

1/2

1680

17

2

1602

چنانچه بخشی از ریزدانه‌های سبک با ماسه جانشین شود.

28

3/2

1840

21

1/2

1760

17

1/2

1680

 

     ۲-  جانشین کردن ماسه، تمام یا قسمتی از ریزدانه‌های سبک می‌تواند برای دستیابی به وزن ویژه مختلف بتن انجام گیرد.

     ۳-   مقاومت فشاری و وزن ویژه از میانگین سه نمونه و مقاومت کششی دو نیم کردن از میانگین 8 نمونه به دست می‌آید.

     ۴-  چنانچه مصالح سبک مصرفی در بتن باربر نتواند الزامات حداقل میانگین مقاومت کششی را برآورده نماید، مشروط بر اینکه در طراحی اصلاحی این کمبود، جبران و مقاومت، کمتر ملحوظ گردد، مصرف این گونه مصالح بلااشکال است.

      ۵-   میزان جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن نمونه‌ها نباید از (1/0%) تجاوز کند.

      ۶-   آثار بیرون‌پریدگی[2] سطحی در ظاهر کار بتن، نباید بر اثر مصرف دانه‌های سبک نامناسب پیدا شود.

      ۷-   دوام بتن باربر ساخته شده از دانه‌های سبک، باید در آزمایش یخزدگی و آب شدن، پاسخگوی نیازهای پروژه مربوطه باشد.

۲-۴-۹-۲ ویژگیهای دانه‌های سبک مورد مصرف در بلوکهای بتنی سبک

الف:  دانه‌های سبک مصرفی در بلوکها باید از سبکی وزن برخوردار باشند.

ب:   دانه‌های سبک به دو گروه ”یک“ و ”دو“ نظیر بند ب از ۲-۹-۴-۱ تقسیم‌بندی می‌شوند.

پ:   دانه‌بندی دانه‌های سبک مصرفی در بلوکهای سبک باید مطابق جدول ۲-۹-۴-۱ (پ) باشد.

جدول ۲-۹-۴-۲ (پ) : الزامات دانه‌بندی دانه‌های سبک مصرفی در بلوکهای بتنی سبک

اندازه الکهای استاندارد

درشتی دانه‌های سبک ( میلیمتر)

149

297

19/1

38/2

76/4

5/9

7/12

05/19

میکرون

میکرون

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی (دارای سوراخهای مربع)

 

 

 

 

 

 

 

 

ریزدانه‌ها

25 – 5

35 – 10

80 – 40

 

100 – 85

100

 

 

76/4

 

 

 

 

 

 

 

 

درشت‌دانه‌ها

 

 

 

10 – 0

20 – 0

80 – 40

100 – 90

100

7/12 – 76/4

 

 

 

20 – 0

40 – 5

100 – 80

100

 

5/9 – 38/2

 

 

 

 

 

 

 

 

مخلوط ریز و درشت

15 – 2

20 – 5

 

 

80 – 50

 

100 – 95

100

7/12 – 0

15 – 5

25 – 10

 

65 – 35

90 – 65

100 – 90

100

 

5/9 – 0

 

ت:   وزن فضایی دانه‌های سبک باید الزامات جدول ۲-۹-۴-۱ (ت) را برآورده نماید. تغییرات وزن فضایی در محموله‌های دانه‌های سبک وارده به کارگاه، نباید از (10%) نمونه تحویل شده برای تصویب، تجاوز کند.

ث:   ویژگیهای نمونه‌های بتن ساخته شده از سنگدانه‌های سبک به لحاظ میزان جمع‌شدگی، آثار بیرون‌پریدگی، و دوام، باید با آنچه در زیربندهای ۵، ۶ و ۷ از بند ث ۲-۹-۴-۱ آمده است، تطابق داشته باشد.

۳-۴-۹-۲ ویژگیهای دانه‌های سبک مصرفی در بتن سبک عایق حرارتی

الف:  دانه‌های سبک مصرفی در بتن عایق حرارتی باید دارای ویژگی عایق حرارتی باشد.

ب:   دانه‌های سبک به دو گروه ”یک“ مشتمل بر پرلیت و گروه ”دو“ شامل پوکه رسی تقسیم‌بندی می‌شوند.

پ:   دانه‌بندی دانه‌های سبک باید مطابق جدول ۲-۹-۴-۳ (پ) باشد.

 

جدول ۲-۹-۴-۳ (پ) : الزامات دانه‌بندی دانه‌های سبک برای بتن عایق حرارتی

اندازه الکهای استاندارد

درشتی دانه‌های سبک (میلمتر)

149

297

595

19/1

38/2

76/4

5/9

7/12

05/19

میکرون

میکرون

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی (دارای سوراخهای مربع)

گروه یک (شامل پرلیت)

10 – 0

25 – 5

60 – 20

85 – 40

100 – 85

100

 

 

 

پرلیت

گروه دو (شامل پوکه رسی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریز دانه‌ها

25 – 5

35 – 10

 

80 – 40

 

100 – 85

100

 

 

76/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درشت‌دانه‌ها

 

 

 

 

10 – 0

20 – 0

80 – 40

100 – 90

100

7/12 – 76/4

 

 

 

 

20 – 0

40 – 5

100 – 80

100

 

5/9 – 38/2

 

 

 

 

20 – 0

100 – 90

100

 

 

76/4 – 38/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخلوط ریز و درشت

15 – 2

20 – 5

 

 

 

80 – 50

 

100 – 95

100

7/12 – 0

15 – 5

25 – 10

 

 

65 – 35

90 – 65

100 – 90

100

 

5/9 – 0

 

ت:   وزن فضایی دانه‌های سبک باید الزامات جدول ۲-۹-۴-۳ (ت) را پاسخگو باشد.

جدول ۲-۹-۴-۳ (ت) : الزامات وزن ویژه دانه‌های سبک برای مصرف در بتن سبک عایق حرارتی

وزن فضایی دانه‌های خشک (کیلوگرم بر متر مکعب)

درشتی دانه‌های سبک

حداکثر

حداقل

 

 

گروه یک

196

120

پرلیت

 

 

گروه دو

1120

 

ریزدانه‌ها

880

 

درشت‌دانه‌ها

1040

 

مخلوط ریزدانه‌ها و درشت‌دانه‌ها

ث:   ویژگیهای بتن ساخته شده از سنگدانه‌های سبک به لحاظ عایق حرارتی باید با حدود مندرج در زیر تطابق داشته باشد:

حداکثر میانگین هدایت حرارتی

حداکثر میانگین وزن ویژه نمونه‌های بتنی با عمر 28 روزه خشک شده در گرمخانه (کیلوگرم متر مکعب)

22/0

800

43/0

1440

 

 

[1]. Splitting Tensile Strength

[2]. Pop out