دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۷-۱۳-۲ حمل و نقل و نگهداری

بارگیری، حمل و باراندازی مصالح مورد مصرف در پوشش کفها، بدنه‌ها و سقفها باید با دقت صورت گیرد و انواع گوناگون مصالح باید جداگانه دسته‌بندی و انبار شوند.

مصالح پوششی باید در مکانهای تمیز و سرپوشیده نگهداری شده و از آلودگی آنها با خاک، مواد مضر و رطوبت و یخ و برف جلوگیری شود. در مورد هر دسته از مصالح از قبیل مصالح چوبی، فلزی، گچی، پلاستیکی، قیری و غیره، باید مقررات مندرج در بند مربوط به ”حمل و نقل و نگهداری“ آن مصالح در هر فصل رعایت گردد.