دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۰-۹ کنترل و بازرسی بتن و اجرای آن

به منظور اطمینان از انطباق خواص و کیفیت بتن و اجرای آن با استانداردها و ضوابط مقررات ملی ساختمان، حداقل تواتر کنترل و بازرسی می باید مطابق جداول شماره ۹-۱۰-۲۵و۹-۱۰-۲۶ باشد.

جدول ۹-۱۰-۲۵ کنترل و بازرسی مشخصه های بتن

ردیف

نوع آزمایش

نوع بازرسی- آزمایش

هدف

زمان تکرار

1

تعیین نسبتها برای طرح اختلاط

آزمایش در ابتدای کار

تامین دلیل آن که ویژگی-

های مورد نظر در حاشیه ایمنی مناسب حاصل می شود

پیش از استفاده از هر مخلوط جدید، به شرط آنکه داده هایی بر اساس تجربیات بلند مدت در اختیار نباش

2

میزان کلراید در مخلوط

محاسبه بر اساس کلراید موجود در مواد تشکیل دهنده بتن

حصول اطمینان از اینکه میزان کلراید از حد مجاز فراتر نمی رود

در ابتدای کار و در مواردی که میزان کلراید مواد تغییر کند.

 

3

میزان رطوبت در سنگدانه درشت

آزمایش خشک کردن یا معادل آن

اصلاح مقدار آب مورد نیاز

 

در صورت غیر مداوم بودن به طور روزانه، بسته به شرایط جوی منطقه ممکن است آزمایش های مورد نیاز کم یا زیاد شوند.

 

4

میزان رطوبت در سنگدانه ریز

اندازه گیری به طور مداوم آزمایش خشک کردن یا معادل آن

اصلاح مقدار آب مورد نیاز

 

در صورت غیر مداوم بودن به طور روزانه، بسته به شرایط جوی منطقه ممکن است آزمایش های مورد نیاز کم یا زیاد شوند.

 

5

روانی بتن

بازرسی عینی

برای مقایسه با وضعیت ظاهری مورد نیاز بتن

هر مرتبه ساخت

6

آزمایش روانی

ارزیابی انطباق میزان روانی یا روانی مورد نیاز و کنترل تغییرات احتمالی مقدار آب

1هنگام تهیه آزمونه برای آزمایش بتن سخت شده.2هنگام آزمایش تعیین میزان هوای بتن.3در موارد تردید بر اساس مشاهدات عینی

 

7

وزن مخصوص بتن تازه

آزمایش وزن مخصوص

ارزیابی وزن مخصوص

به تعداد دفعات آزمایش مقاومت فشاری

8

آزمایش مقاومت فشاری آزمونه های قالبگیری شده

آزمایش مطابق استاندارد

ارزیابی مشخصه های مقاومت مخلوط

مطابق بند 2- 8-10- 9

9

وزن مخصوص ظاهری بتن سخت شده سبک یا سنگین

آزمایش مطابق استاندارد

ارزیابی وزن مخصوص

به تعداد دفعات آزمایش مقاومت فشاری

10

مقدار آب اضافه شده به مخلوط

ثبت مقدار آب اضافه شده

تعیین نسبت آب به سیمان واقعی

هر بار پیمانه و مخلوط کردن

11

مقدار سیمان بتن تازه

ثبت مقدار سیمان مصرف شده

کنترل مقدار سیمان و تعیین نسبت آب به سیمان واقعی

هر بار پیمانه و مخلوط کردن

12

مقدار مواد افزودنی بتن تازه

ثبت مقدار مواد افزودنی مصرف شده

کنترل مقدار مواد افزودنی

هر بار پیمانه و مخلوط کردن

13

نسبت آب به سیمان بتن تازه

با تقسیم نمودن جمع ردیف های 3و4و9 بر ردیف 10 یا هر روش آزمایش استاندارد توافق شده

ارزیابی نسبت آب به سیمان

روزانه یا بیشتر بر حسب نیاز

14

مقدار هوای موجود در مخلوط بتن تازه برای بتن های با حباب هوا

آزمایش مطابق استاندارد

ارزیابی انطباق مقدار هوا با مقدار هوای مقرر شده

برای مخلوط های با حباب هوا:

1اولین پیمانه و حداقل یکبار

2به دفعات بیشتر متناسب با

شرایط تولید و تاثیر عوامل محیطی

15

یکنواختی

آزمایش از طریق مقایسه مشخصه های نمونه های برداشته شده از بخش های مختلف یک مخلوط

ارزیابی یکنواختی مخلوط

در موارد تردید

16

نفوذپذیری

آزمایش مطابق استاندارد

ارزیابی مقاومت در برابر نفوذ آب

در ابتدای کار دوره های بعدی بر اساس توافق

17

سایر مشخصه ها

مطابق با آیین نامه های مربوطه یا بر اساس توافق به عمل آمده

ارزیابی انطباق با مشخصه موردنیاز

بر اساس توافق به عمل آمده

جدول ۹-۱۰-۲۶

ردیف

شرح تجهیزات

نوع بازرسی آزمایش

هدف جدول

زمان تکرار

1

دپوی مصالح سیلو و غیره

بازرسی عینی

حصول اطمینان از انطباق با موارد مورد نیاز

یکبار در هفته

 

2

تجهیزات مربوط به اندازه گیری

 

بازرسی عینی از نحوه کارکرد

 

حصول اطمینان از اینکه تجهیزات مربوط به اندازه گیری وزن به طور صحیح عمل می نماید.

روزانه

 

3

آزمایش دقت اندازه گیری وزن

 

حصول اطمینان از دقت مورد نظر

 

-1 در مرحله نصب

2 به طور متناوب بنا به تشخیص دستگاه نظارت

4

دستگاه اندازه گیری و توزین ماده افزودنی

 

بازدید عینی از نحوه کارکرد

 

حصول اطمینان از اینکه دستگاه اندازه گیری و توزین تمیز است و با دقت عمل می نماید.

 

برای اولین پیمانه هر ماده افزدونی در هر روز

 

5

آزمایش دقت

 

اجتناب از توزیع غیر یکنواخت

 

1 در مرحله نصب

 

-2 به طور ماهانه پس از نصب -3 در موارد تردید و بنا به

تشخیص دستگاه نظارت

 

6

آب سنج

مقایسه مقدار واقعی یا مقدار قرائت شده روی درجه دستگاه اندازه گیری

حصول اطمینان از دقت مورد نظر

 

به شرح موارد 1 و 2 در همین ستون بالا

 

7

تجهیزات اندازه گیری مداوم میزان رطوبت سنگدانه های ریز

مقایسه مقدار واقعی با مقدار قرائت شده روی درجه دستگاه اندازه گیری

حصول اطمینان از دقت مورد نظر

 

در1 و 2 ه شرح موارد همین ستون بالا

8

سیستم پیمانه و مخلوط کردن

 

 

بازدید عینی

حصول اطمینان از دقت پیمانه کردن

در1 و 2 ه شرح موارد همین ستون بالا

9

مقایسه جرم واقعی مواد تشکیل دهنده مخلوط با جرم مورد نظر بر اساس یک روش مناسب

 

 

روزانه

10

وسایل آزمایش

آزمایش های لازم مطابق با استانداردها یا سایر مقررات

 

کنترل انطباق

 

بر حسب نوع وسایل آزمایش به طور مرتب اما حداقلی سالی یکبار

 

11

مخلوط کن (از جملهکامیون های مخلوط کن و حمل بتن)

 

بازدید عینی

کنترل فرسودگی تجهیزات مخلوط کن

 

ماهانه