دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۱-۵رواداری ها

آرماتوربندی می باید به گونه ای صورت پذیرد که رواداری های مذکور در فصل دوازدهم برای قالبه ای بتن را برآورده سازد.