دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۱-۶نقشه ها و جزئیات لازم برای اجرای میلگردها

نقشه های اجرایی و کارگاهی آرماتوربندی می باید شامل موارد زیر باشد:

۱) قطر و تعداد و طول میلگردهای طولی

۲) قطر میلگردهای عرضی و فاصله بین آنها

۳) جزئیات و شعاع خم میلگردها، محل خم، و طول مستقیم پس از خم.

۴) جزئیات قلاب ها

۵) جزئیات، نوع، طول و محل وصله ها

۶) ضخامت پوشش بتن روی میلگردها

۷) قطر بزرگترین سنگدانه قابل مصرف در بتن

۸) جدول میلگردها، شامل جزئیات قطعات میلگردها و وزن میلگرد مصرفی

۹) جزئیات لقمه ها و فاصله نگهدارها، برای تامین ضخامت پوشش بتن روی میلگردها

۱۰) جزئیات و نحوه آرماتوربندی، شامل سیم های آرماتوربندی، قطعات مکانیکی و نظایر آنها.