دسته‌بندی نشده · بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۷-۲ کلیات

سالهای دراز، مردم کارهای ساختمانی خود را برای محافظت و زیبایی رنگ می‌کردند. امروزه رنگ‌آمیزی، برای زیبایی، بهداشت، محافظت، بهبود آثار نور و روشنایی، گرما و بهبود شرایط کاری، ایمنی و اقتصادی صورت می‌گیرد.

گروهی از مصالح بدین منظور وجود دارند که شامل رنگها[1]، جلاها[2]، لعابها[3]، شلاک[4]، لاکها[5]، مواد رنگرزی[6]، پر کننده‌ها[7] و سیلرها[8] می‌باشند که برای هر منظوری، مصالح بخصوص به کار می‌رود.

 

[1]. Paints

[2]. Varnishes

[3]. Enamels

[4]. Shellac

[5]. Laquers

[6]. Stains

[7]. Fillers

[8]. Sealers