دسته‌بندی نشده · بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۸-۲ شناخت ضرایب متداول در عایقکاری حرارتی

۱-۲-۱۸-۲ ضریب هدایت حرارتی[1]

ضریب هدایت حرارتی یا K مقدار توان حرارتی از دست رفته بر حسب وات از میان یک متر مربع سطح و یک متر ضخامت هر نوع مصالح است. مشروط بر اینکه اختلاف درجه حرارت دو طرف آن یک درجه سلسیوس باشد. واحد ضریب هدایت حرارتی مصالح 

    \[\frac{W*m}{m^{2{\circ}}C}=W/m^{^{\circ}}C\]

می‌باشد.

ضریب K با وزن فضایی، تخلخل و مقدار درصد رطوبت محتوی[2] مصالح متغیر است.

۲-۲-۱۸-۲ ضریب مقاومت حرارتی[3]

ضریب مقاومت حرارتی عکس ضریب هدایت حرارتی است و برای سادگی در محاسبات بسیاری از اوقات به جای K از (1/k) استفاده می‌کنند و واحد آن mºc/w می‌باشد.

 ۳-۲-۱۸-۲ مقاومت حرارتی[4]

مقاومت حرارتی یا R مقدار مقاومت در مقابل جریان حرارت در یک نوع مصالح یا ترکیبی از آنها با ضخامت معین می‌باشد. مقاومت حرارتی هر نوع مصالح با ضخامت معین از ضرب کردن ضریب   در ضخامت آن به دست می‌آید و واحد آن mºc/w است. هرگاه ترکیبی از چند نوع مصالح داشته باشیم که به صورت لایه‌های موازی روی هم قرار گرفته باشند، مثلاً دیواری آجری با اندودهای داخلی و خارجی آن، کل مقاومت این دیوار معادل مجموع مقاومتهای آجرچینی و اندودهای طرفین آن خواهد بود.

۴-۲-۱۸-۲ میزان انتقال حرارت[5]

ضرایب (K) و (1/k) و (R) هر سه بستگی به درجه حرارت سطح مصالح دارد که اندازه‌گیری آن بسیار دشوار است، ولی درجه حرارت محیط داخلی و خارجی را به آسانی می‌توان اندازه گرفت. در فصول سرد، گرمای فضای داخل ساختمان نخست به سطح پوسته خارجی آن وارد شده و سپس از میان جدار عبور کرده و از سطح خارجی پوسته به محیط خارج تغییر مکان می‌دهد.

شکل ۲-۱۸-۲-۴ : نمودار افت نسبی گرما

چنانچه نموداری از نقطه شبنم با همین مقیاس روی این نمودار ترسیم گردد و در هر موضعی نقطه شبنم بالاتر از درجه حرارت دیوار واقع شود، این مطلب بیانگر وضعیتی است که ممکن است تعریق به وقوع بپیوندد.

 

به طوری که ملاحظه می‌شود علاوه بر قسمتهای مختلف پوسته، سطوح داخلی و خارجی آن نیز در برابر عبور گرما مقاومت می‌کنند. در انتقال حرارت U ، این مقاومتهای سطحی نیز به حساب آمده‌اند. U ، میزان گرمایی است که از میان واحد سطح پوسته ساختمان عبور می‌کند، به شرطی که اختلاف درجه حرارت بین محیط داخل و خارج ساختمان یک درجه سلسیوس باشد و واحد آن w/mºc است. برای مجموعه‌ای از مصالح، این مقدار عبور گرما از هوا به هوا برابر عکس مجموع مقاومت حرارتی مصالح و مقاومت سطحی آنها در جهت جریان گرما می‌باشد. مقادیر V[6] برای مقایسه پوسته‌های مختلف می‌تواند مورد استفاده واقع شود.

مقاومت سطوح داخلی دیوارها، کفها و سقفها در برابر عبور گرما تقریباً مقادیری ثابت هستند، ولی مقاومت سطوح خارجی دیوارها و بامها متغیر بوده و بستگی به عواملی مانند نوع مصالح، ارتفاع طبقه و محل وقوع ساختمان در محیطهای مختلف دارد.

وجود حفره[7] در پوسته به عرض حدود 20 تا 50 میلیمتر، مقاومت حرارتی آن را افزایش می‌دهد. آسترکاری یک طرف حفره در دیوار توخالی[8] با لایه‌ای منعکس کننده، مانند ورق نازک آلومینیومی، به مقدار قابل توجهی مقاومت حرارتی را بالا می‌برد.

 

[1]. Thermal Conductivity

[2]. Moisture Content

[3]. Thermal Resistivity

[4]. Thermal Resistance

[5]. Thermal Transmittance

[6]. “V” Valves

[7]. Cavity

[8]. Cavity Wall