دسته‌بندی نشده · بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۹-۲ فرکانس صوت

دامنه تغییرات فرکانسهای صوتی که به وسیله گوش انسان عادی جوان قابل شنیدن است از 16 تا2000 هرتز است که با افزایش سن به 16000 هرتز کاهش می‌یابد. فرکانس صدای رعد، کم و فرکانس آژیر پلیس، زیاد است. بسیاری از صداهای معمولی دارای دامنه وسیعی از تغییرات فرکانس هستند که در جدول 2-19-3 نشان داده شده است.

جدول ۲-۱۹-۳ : دامنه تغییرات فرکانس برخی صداهای معمولی

فرکانس تقریبی (هرتز)

منشاء صدا

4000 – 30

پیانو

2100 – 196

ویولون

1050 – 196

زن

500 – 82

مرد

 

برخی مصالح در فرکانسهای زیاد قابلیت جذب صوت مناسب دارند، ولی در فرکانسهای کم، ضعیف هستند، آزار اصوات با زمان تناوب بلند معمولاً از اصوات با زمان تناوب کوتاه، بیشتر و حساسیت انسان به صوت در فرکانسهای میانه (در حدود 1000 هرتز) زیادتر است. کیفیت جذب صوت در فرکانسهای 125، 250، 1000 و 4000 هرتز آزمایش می‌شود.

مقدار جذب صوت توسط یک نوع مصالح یا سیستم ساختمانی بر حسب سابین[2] اندازه‌گیری می‌شود. هر سابین معادل است با جذب صوتی که توسط 1/0 متر مربع از سطوح کاملاً جاذب انجام می‌گیرد. جذب صوت به صورت درصد یا نسبت ارزیابی می‌شود. سطوح سخت توپر غیر متخلخل مانند شیشه، دارای درجه جذب 05/0 سابین هستند، در حالی ‌که مصالح آکوستیکی مناسب، که قادر به جذب در حدود (90%) از انرژی صوتی و بیشتر از آن هستند، درجه جذبشان 9/0 سابین است. سازندگان مواد و مصالح آکوستیکی ممکن است فهرست محصولات خود را با این ضریب معرفی کنند، هرچه این ضریب به یک نزدیک‌تر باشد، توانایی جذب صوت مصالح مربوطه بیشتر خواهد بود.

مصالح ساختمانی معمولاً بر حسب قدرت جذب یا پایداریشان در برابر عبور صوت در یک فرکانس خاص درجه‌بندی می‌شوند. شکل ۲-۱۹-۳ کاهش شدت صوت در عبور از یک دیوار را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۱۹-۳ : کاهش شدت صوت در عبور از یک دیوار

 


[1]. Sound Frequency

[2]. Sabin