دسته‌بندی نشده · بهمن ۶, ۱۳۹۹ ۰

۳-۴-۵ طرح اختلاط

با توجه به نوع سازه و شرایط اجرای هر پروژه، ویژگیهای بتن در مشخصات فنی خصوصی ذکر می‌شود. پیمانکار موظف است بر اساس مشخصات فوق‌الذکر و رعایت مندرجات این نشریه نسبت به ساخت بتن اقدام نماید. طرح اختلاط توسط آزمایشگاه مورد تأیید، تهیه و توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می‌شود. مشخصه‌هایی که باید در طرح اختلاط مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از:

5-4-3-1 حداکثر اندازه مصالح سنگی

در این مورد به مندرجات فصل مصالح مراجعه شود.

5-4-3-2 نسبت آب به سیمان

نسبت آب به سیمان با توجه به شرایط رویارویی از جدول 5-3-3-1 حاصل می‌شود.

5-4-3-3 میزان هوای بتن

حداکثر میزان هوای موجود در بتن، نباید از ارقام مندرج در جدول 5-3-3-3 تجاوز نماید.

5-4-3-4 میزان آب

میزان آب بتن با توجه به اسلامپ خواسته شده، نوع سیمان مصرفی و نسبت آب به سیمان توصیه شده، مشخص می‌شود. میزان تقریبی آب بتن با توجه به بعضی خصوصیات اصلی به عنوان راهنما در جدول 5-4-3-4 آمده است. بدیهی است میزان دقیق آب مصرفی برای دستیابی به مقاومتهای خواسته شده، براساس طرح اختلاط و مندرجات این نشریه مشخص می‌شود.

جدول 5-4-3-4 میزان تقریبی آب مصرفی بتن بر حسب لیتر در متر مکعب

اندازه بزرگترین دانه‌ها (میلیمتر)

اسلامپ (میلیمتر)

نوع بتن

150*

75*

50*

5/37

25

19

5/12

5/9

125

145

155

160

180

185

200

205

30 – 50

بتن معمولی

140

160

170

175

195

200

215

225

80 – 100

170

180

185

205

210

230

240

150 – 180

2/0

3/0

5/0

1

5/1

2

5/2

3

درصد تقریبی هوای موجود در بتن

120

135

140

145

160

165

175

180

30 – 50

بتن هوادار

135

150

155

160

175

180

190

200

80 – 100

160

165

170

185

190

205

215

150 – 180

3

5/3

4

5/4

5

6

7

8

متوسط هوای توصیه شده (درصد)

* میزان اسلامپ برای بتن‌هایی که حداکثر قطر دانه‌ها بیش از 5/37 میلیمتر است، باید پس از حذف مصالح بزرگتر از 5/37 میلیمتر تعیین شود.

 

 

5-4-3-5 سیمان و مصالح سنگی

میزان سیمان و مصالح سنگی با توجه به طرح اختلاط، نسبت آب به سیمان و سایر مشخصه‌های بتن توسط آزمایشگاه مورد تأیید، تعیین و توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می‌شود.