دسته‌بندی نشده · بهمن ۶, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۹-۲ چگونگی انتقال صوت

صداهایی که به فضای زندگی و کار می‌رسند، به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف:  صداهای هوایی[1]

       این صداها در هوا ایجاد شده و از راه بازشوها یا توسط ارتعاش دیوارها و سقفها به فضا وارد می‌شوند.

ب:   صداهای کوبه‌ای[2]

       صدای کوبه‌ای یا ضربه‌ای در اثر ضربه تولید می‌شوند. این صداها مستقیماً یا از راه لرزاندن مصالح سخت به اطاقها راه می‌یابند.

 

[1]. Air Born Noise

[2]. Impact Noise