دسته‌بندی نشده · بهمن ۶, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۲-۰علائم اختصاری

Pmax= فشار حدی بتن بر روی قالب، کیلونیوتن بر متر مربع

V1= سرعت بتن ریزی، متر بر ثانیه

Δmax =حداکثر تغییر شکل اعضای خمشی سازه قالب، میلی متر

P=نیروی برکنش ناشی از بار باد وارد بر قالب، کیلونیوتن

α =ضریب انبساط حرارتی بتن، بر درجه سانتیگراد