دسته‌بندی نشده · بهمن ۶, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۲-۲درزهای بتن

۹-۱۲-۲-۱درزهای اجرایی

تعداد درزهای اجرایی باید در کمترین حد لازم برای انجام کار انتخاب شود.

در تعیین موقعیت درزهای اجرایی باید دقت کافی به عمل آید. شکل درزهای اجرایی و موقعیت آنها بسته به اهمیت کار باید در نقشه ها منعکس یا در کارگاه به وسیله دستگاه نظارت تعیین شود.

در هر حال تعیین موقعیت درزهای اجرایی را نباید به محل یا زمانی دلخواه از قبیل پایان روز کار موکول کرد.

۹-۱۲-۲-۱-۱: در درزهای اجرایی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده را از روی آن زدود.

۹-۱۲-۲-۱-۲: درزهای اجرایی را باید در مقاطعی پیش بینی کرد که در آنها نیروهای داخلی و به ویژه نیروهای برشی کمترین مقدار را دارند. در صورت لزوم برای انتقال نیروهای برشی و سایر نیروهای داخلی، در محل درزهای اجرایی باید پیش بینی های لازم به عمل آید.

۹-۱۲-۲-۱-۳: برای تأمین پیوستگی بتن در محل درزهای اجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعد را ریخت.

۹-۱۲-۲-۱-۴: باید تمامی سطوح درزهای اجرایی را قبل از بتن ریزی جدید به صورت اشباع با سطح خشک در آورد.

۹-۱۲-۲-۱-۵ :درزهای اجرایی نباید بدون شکل باشند بلکه باید امتدادی عمود بر امتداد تنش های عمود بر سطح داشته باشند. از ایجاد درزهای بزرگ اجرایی باید خودداری کرد و درزهای لازم را به صورت پلکانی یا سطوح شکسته در نظر گرفت.

۹-۱۲-۲-۱-۶: ایجاد درزهای اجرایی قائم باید با قالبه ای مناسب انجام شود.

۹-۱۲-۲-۱- ۷ :ایجاد درزهای اجرایی کفها باید در ثلث میانی دهانه دال ها و تیرهای اصلی و فرعی قرار گیرند. در تیرهای اصلی فاصله هر درز اجرایی تا تیر فرعی متقاطع با آنها نباید از دو برابر عرض تیر فرعی کمتر باشد. در صورت تعارض مفاد بند ۹-۱۲-۲-۱-۲ اولویت دارد.

۹-۱۲-۲-۱-۸ :تیرها یا دال های متکی بر ستون ها یا دیوارها را تا زمانی که این اعضای قائم حالت خمیری دارند، نباید بتن ریزی کرد.

۹-۱۲-۲-۱-۹: بتن تیرها و سرستون ها را باید به صورت یکپارچه با بتن دال ریخت، مگر آنکه خلاف آن در نقشه ها یا دفترچه مشخصات تصریح شده باشد.

۹-۱۲-۲-۲-۲ درزهای انبساط

در ساختمان هایی که طول یا عرض آنها زیاد باشد، لازم است با تعبیه درز انبساط امکان آزاد شدن تغییر شکل ها فراهم شود. فاصله بین دو درز متوالی (طول یا عرض ساختمان بین دو درز) در مناطق خشک 25 متر، در مناطق معتدل 35 متر و در مناطق مرطوب 50 متر در نظر گرفته می شود.

در صورت عدم امکان پیش بینی درز انبساط لازم است اثر تغییر شکل های حرارتی یا جمع شدگی بتن در تحلیل سازه منظور شود. عرض درز انبساط متناسب به تغییر شکل اجزای سازه ای از رابطه(۹-۱۲-۳)

    \[\Delta L=\alpha L\Delta T\]

(۳-۱۲-۹)

 

در این رابطهαبرابر با

    \[10*10^{-6}1/°C\]

 در نظر گرفته می شودمقدار ΔT بر حسب تغییرات درجه حرارت در هر منطقه اختیار می شود.در صورتی که آمار قابل قبول مورد نیاز برای ΔTوجود نداشته باشد آن را برابر با 60 درجه سلسیوس بر حسب حداقل 30℃- و حداکثر 30℃+، در نظر گرفته می شود. این مقدار لازم است ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان را برای درز انقطاع نیز تأمین نماید.

۹-۱۲-۲-۳ درزهای انقطاع

در ساختمان هایی که نسبت طول به عرض ساختمان از 3 بیشتر است باید با ایجاد درز انقطاع آن را به مستطیل هایی تبدیل کرد که نسبت طول به عرض آنها از 3 بیشتر نباشد در غیر این صورت تغییر شکل های ناشی از نبود درز انقطاع در تحلیل منظور گردد. سایر ضوابط درز انقطاع و میزان آن مطابق با مبحث ششم مقررات ملی ساختمان می باشد.