دسته‌بندی نشده · بهمن ۸, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۳-۳اصول پایه طراحی

طراحی ساختمان بر اساس یکی از سه روش مندرج در بندهای۹-۱۳-۳-۱ تا ۹-۱۳-۳-۳می تواند انجام شود:

۹-۱۳-۳-۱روش طراحی بر اساس عملکرد

در این روش طراحی بر اساس یک سطح عملکرد و یک سطح خرابی از پیش تعیین شده تحت زلزله سطح خطر مورد نظر انجام می شود. سطوح عملکرد و سطوح خطر زلزله بر اساس ضوابط مربوطه انتخاب شده و سپس با استفاده از روش های تحلیل سازه نسبت به محاسبه نیروهای داخلی، تغییر شکل و تغییر مکان اعضا و طراحی مقاطع اقدام می شود.

۹-۱۳-۳-۲ روش طراحی بر اساس دوام

در مورد ساختمان هایی که در شرایط محیطی نامساعد قرار می گیرند، لازم است طراحی ساختمان بر اساس یک مجموعه معیاره ای طراحی که منجر به یک سطح دوام قابل قبول است، انجام شود.

۹-۱۳-۳-۳ روش طراحی در حالت های حدی

در این مبحث روش طراحی بر اساس حالت های حدی است. حالت های حدی، که مبنای طراحی در این مبحث می باشند، به شرایطی اطلاق می شوند که اگر تمام یا بخشی از اعضای ساختمان به هر یک از آن حالات برسند قادر به انجام وظایف خود نباشند و از حیز انتفاع خارج می شوند. لذا با انتخاب ضرایب ایمنی مناسب، ساختمان باید طوری طرح شود که تحت شرایط بارگذاری محتمل به هیچ یک از حالت های حدی نرسد. حالت های حدی به دو بخش اصلی به شرح بندهای۹-۱۳-۳-۳-۱ تا۹-۱۳-۳-۳-۲  تقسیم بندی  می شوند.

۹-۱۳-۳-۳-۱ حالت های حدی نهایی

این حالت ها در ارتباط با ظرفیت باربری حداکثر ساختمان تعریف شده که گذر از آن ها باعث ناپایداری بخش یا تمام اجزای ساختمان می شود. این حالت ها ممکن است در یکی از شرایط محتمل زیر مطرح شوند:

  • از بین رفتن تعادل استاتیکی تمام یا قسمتی از ساختمان
  • حصول شرایط گسیختگی یا تغییر شکل های بیش از حد (حد مقاومت مصالح) و یا تبدیل تمام یا بخشی از ساختمان به مکانیزم
  • از دست رفتن پایداری تمام یا بخشی از ساختمان

۹-۱۳-۳-۳-۲ حالت های حدی بهره برداری

این حالت ها به شرایط بهره برداری یا پایایی ساختمان مرتبط شده و گذر از آنها قابلیت بهره برداری مناسب از بنا را از بین میبرد و غالباً به یکی از اشکال زیر اتفاق می افتد:

  • تغییر شکل بیش از حد اجزای سقف به نحویکه بر عملکرد مطلوب ساختمان اثر نامناسب گذاشته و یا باعث آسیب به تیغه ها و اجزاء متکی بر سقف شود.
  • ترک خوردگی بیش از حد و خصوصاً باز شدن ترکها به طوری که ضمن ایجاد شرایط ظاهری نامناسب، خطر خوردگی میلگردهای فلزی را افزایش دهد.
  • لرزش بیش از حد ساختمان تحت اثر بارهای بهره برداری، ماشین آلات و یا وسایل متحرک در این حالت لازم است میزان تغییر شکل و ترک خوردگی اعضای ساختمان تحت اثر بارهای بهره برداری همواره کمتر از مقادیر حدی مشخص شده در این مبحث باشد.