دسته‌بندی نشده · بهمن ۸, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۳-۶ اصول تحلیل

۹-۱۳-۶-۱تحلیل سازه

هدف از تحلیل سازه، تعیین نیروهای داخلی در مقاطع مختلف و تغییرمکان نقاط مختلف تحت اثر بارهای وارده، با در نظر گرفتن مشخصات هندسی و مکانیکی آنها است.

۹-۱۳-۶-۲ تحلیل خطی

در این روش محاسبه نیروها در مقاطع مختلف ساختمان با فرض خطی بودن رفتار مصالح، کوچک بودن تغییر شکل و بر اساس تئوری الاستیسیته انجام می شود. این روش در محاسبات حالت های حدی نهایی و بهره برداری قابل استفاده است. در ساختمان های قابی مهار نشده جانبی، استفاده ازاین روش به شرطی مجاز است که ضریب لاغری ستون هاKlu/r    کمتر از صد باشد.

۹-۱۳-۶-۳ تحلیل خطی با باز پخش محدود

در این روش محاسبه نیروهای داخلی با فرضیات مشابه روش تحلیل خطی انجام می شود. با توجه به مشخصات مکانیکی می توان نیروهای موجود را به میزان محدودی کاهش یا افزایش داد.

در این روش می توان نیروهای داخلی محاسبه شده با روش تحلیل خطی را در مقاطع تحت اثر لنگر خمشی بیشینه منفی و یا لنگر خمشی بیشینه مثبت در هر دهانه تیرهای یکسره حداکثر به میزان 1000εt و نه بیش از 20 درصد کاهش داد. εt کرنش آرماتورهای کششی در حالت نهایی کرنش بتن می باشد.

بازپخش لنگر خمشی را فقط می توان موقعی به کار برد که εt در مقطعی که کاهش لنگر خمشی صورت می گیرد بزرگتر یا برابر  0.0075باشد. در صورت کاهش لنگر خمشی در هر مقطع، باید مقادیر لنگر در سایر مقاطع با توجه به شرایط تعادل بارها تغییر داده شوند.

۹-۱۳-۶-۴ تحلیل غیر خطی

در این روش مقادیر نیروهای داخلی در اعضای ساختمان با توجه به »رفتار غیر خطی مصالح« و یا»رفتار غیر خطی هندسی« تعیین می شوند.

این روش در حالت های حدی نهایی مورد استفاده قرار می گیرد و در ساختمان های قابی در شرایطی که لاغری ستون ها بیش از صد باشد، بکارگیری آن الزامی است.

۹-۱۳-۶-۵ تحلیل پلاستیک

در این روش تحلیل، مقادیر نیروهای داخلی با فرض رفتار پلاستیک اعضاء و استفاده از تئوری پلاستیسیته و تنها در حالت حدی نهایی محاسبه می شود.