دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

ماده -۲ اهداف

این مجموعه شیوه نامه به منظور انتظام امور حرفه ای مهندسان و سایر شاغلان در بخش ساختمان و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها و اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب ساختمان ها در جهت حمایت از بهره برداران ، حفظ و افزایش سرمایه های ملی، ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و آیین نامه های آن و سهولت بهره برداری از شیوه نامه هایی که تاکنون صادر شده است تدوین گردیده و شامل شیوه نامه های مجریان ساختمان و ملحقات آن (موضوع بخشی از ماده ۴ قانون ) ، شیوه نامه انبوه سازان مسکن ، تعیین حدود صلاحیت دفاتر مهندسی و نحوه تاسیس آن (موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی) ، نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون ( موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ) ، تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی (موضوع ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ) ، تعیین حدود صلاحیت و اشتغال به کار اشخاص حقوقی ( موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی )، تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران تجربی در بخش اجرای ساختمان (موضوع ماده ۲۹آیین نامه اجرایی)وفهرست قیمت خدمات مهندسی براساس شرح خدمات گروه های ساختمان(موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی) می باشد.ازتاریخ تصویب و ابلاغ این مجموعه شیوه نامه، شیوه نامه ها، الحاقیه ها و بخشنامه های قبلی در بند۱۶-۳ ذکرشده است لغو می گردد وملاک عمل، مجموعه حاضر خواهد بود، همچنین این مجموعه شیوه نامه حاوی شیوه نامه های آیین نامه ماده ۳۳ شامل تبصره ۱ ماده ۵ ، ماده ۶، ماده ۹، ماده ۱۸ ، ماده ۲۰ ، تبصره ماده ۲۳، تبصره ۲ ماده ۲۴ و ماده ۳۳ آن می باشد و شیوه نامه مصوب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی عیناً دراین مجموعه نقل شده است و شرایط عمومی، خصوصی و قراردادهای همسان مجریان ساختمان نیز پیوست این مجموعه درفصل هشتم می باشد.