دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱-۶ تعاریف

۱۲۱۶ اثرات بار: نیروها یا تغییرشکل هایی که در اعضای سازه ای در اثر بارهای اعمالی ایجاد می شود.

۲۲۱۶ بارها: نیروها یا سایر عواملی که ناشی از وزن کل مصالح سازه، ساکنان آن و سایر لوازم داخلی بوده یا ناشی از اثرات محیطی، تغییرات حرکتی، و تغییرات ابعاد مقید می باشد. بارهای ثابت بارهایی هستند که تغییرات آنها در طول زمان به ندرت اتفاق می افتد. سایر بارها، بارهای متغیر می باشد.

۳۲۱۶ بارهای اسمی :بزرگی بارهای تعریف شده در این مبحث برای بار مرده، زنده، خاک، باد، برف، یخ، باران، سیل، زلزله و انفجار می باشد.

۴۲۱۶ بار ضریب دار:به حاصلضرب بار اسمی در ضریب بار اطلاق می گردد.

۵۲۱۶ بناها و تاسیسات ضروری :ساختمان ها یا سایر سازه هایی که باید در شرایط وقوع حوادث شدید و بحرانی بارهای محیطی مانند سیل، باد، برف و زلزله قابلیت بهره برداری و استفاده بی وقفه را داشته باشند.

۶۲۱۶ تغییرمکان نسبی طبقه:تغییرمکان جانبی یک کف نسبت به کف زیرین آن برابر با تغییرمکان نسبی طبقه می باشد.

۷۲۱۶ حالت های حدی :شرایطی که فراتر از آن سازه یا عضو مورد نظر برای سرویس دهی نامناسب بوده و انتظار می رود بعد از آن قابلیت استفاده بیشتر را نداشته (حد بهره برداری) و یا غیر ایمن گردد (حد نهایی یا مقاومت).

۸۲۱۶ سازه ای غیرساختمانی:به کلیه سازه ها، به جز سازه هایی که به طور معمول در ساختمان ها به کار برده می شود، اطلاق می گردد.

۹۲۱۶ ساختمان ها:سازه هایی که با دیوار و سقف محصور بوده و برای تامین سرپناه یا بهره برداریدیگری ساخته می شود.

۱۰۲۱۶ ساختمان ها و تاسیسات موقت:ساختمان ها یا سایر سازه هایی که برای یک مدت زمانی کوتاه مورد بهره برداری قرار می گیرند و تحت تاثیر کوتاه مدت عوامل محیطی قرار دارند.

۱۱۲۱۶ سیستم باربر جانبی :قسمتی از کل سازه است که برای تحمل بارهای جانبی به کار گرفته می شود.

۱۲۲۱۶ ضریب اهمیت:به ضریبی اطلاق می گردد که برای در نظر گرفتن گروه خطرپذیری ساختمان استفاده می گردد.

۱۳۲۱۶ ضریب بار:ضریبی که برای در نظر گرفتن بار واقعی نسبت به بار اسمی استفاده می شود. این ضریب با توجه به عدم قطعیت های مراحل تحلیل و با توجه به احتمال رخداد همزمان بیش از یک بار حدی، تعیین شده است.

۱۴۲۱۶ ضریب مقاومت :ضریبی که اختلاف مقاومت واقعی مصالح را از مقاومت اسمی و نیز نحوه و تبعات شکست را در نظر می گیرد (همچنین این ضریب به عنوان ضریب کاهش مقاومت نیز نامیده می شود).

۱۵۲۱۶ کاربری:به نوع و نحوه استفاده از ساختمان یا هر سازه دیگر یا قسمتی از آنها، اطلاق می شود، مانند استفاده به صورت مسکونی یا اداری و غیره.

۱۶۲۱۶ گروه خطرپذیری:یک گروه بندی برای میزان خطرپذیری ساختمان ها و سایر سازه ها جهت محاسبه بار سیل، باد، برف، یخ و زلزله (مطابق جدول۱-۱-۶ )می باشد.

۱۷۲۱۶ مرجع ذیصلاح:مرجع دارای صلاحیت قانونی است که در این مبحث در صورت لزوم به آن ارجاع داده شده است.

۱۸۲۱۶ مقاومت:به ظرفیت نهائی یک عضو برای تحمل نیروهای وارده اطلاق می گردد.

۱۹۲۱۶ مقاومت اسمی:ظرفیت سازه یا اعضای سازه ای که اثرات بارگذاری را تحمل می نمایند، اطلاق می گردد که براساس مقاومت مصالح و ابعاد و روابط استخراج شده از قانون های پذیرفته شده مکانیسم های سازه ای مشخص می شود و یا براساس آزمایش های میدانی یا آزمایشگاهی بر روی مدل های مقیاس شده حاصل می گردند.

۲۰۲۱۶ مقاومت طراحی :به حاصلضرب مقاومت اسمی در ضریب مقاومت اطلاق می گردد.