دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۵-۵ بسته بندی، حمل و نقل و نگهداری

جامهای شیشه باید با پوشال محکم بسته بندی و در جعبه های چوبی مقاوم نگهداری و حمل شود.

بین هر دو جام باید برگهای کاغذی یا مانند آن نهاد تا از تماس دو سطح شیشه با یکدیگر جلوگیری شود.