دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۶ ترکیب بارها برای حوادث غیرعادی

۱۴۲۶ کاربرد

در صورت درخواست کارفرما و یا لزوم آن در دیگر مباحث مقررات ملّی ساختمان، مقاومت و پایداری سازه برای اطمینان از توانایی سازه در تحمل اثرات بارهای غیرعادی (با احتمال وقوع کم) مانند آتش، انفجار و ضربه وسایل نقلیه بدون ایجاد فروپاشی نامتناسب بررسی شود.

 

۲۴۲۶ ظرفیت

به منظور کنترل ظرفیت یک سازه و یا عضو سازه ای در تحمل اثر یک حادثه غیرعادی، ترکیب بار ثقلی زیر باید منظور شود:

D+Ak+۰.۵L+۰.۲S  (۰.۹ یا۱.۲)

Ak برای بار ناشی از انفجار طبق بخش ۲-۱۲-۶ تعیین می شود.

 

۳۴۲۶ ظرفیت باقیمانده

جهت کنترل ظرفیت باقیمانده باربری سازه یا عضو سازه ای بعد از وقوع حادثه خسارتزا، اعضای باربر باید به صورت اسمی حذف شود، و ظرفیت سازه صدمه دیده با استفاده از ترکیب بار ثقلی زیر ارزیابی گردد:

  1. R) یا S یا ۱.۲)D+ ۰.۵L+۰.۲(Lr یا (۰.۹

اعضای منتخب باربری که حذف می شوند باید توسط یک مهندس طراح با تجربه مشخص گردد.

 

۴۴۲۶ ملاحظات پایداری

الزامات پایداری کل سازه و هرکدام از اعضای آن باید با استفاده از روشی که اثرات مرتبه دوم را لحاظ می کند، مورد ارزیابی واقع شود.