دسته‌بندی نشده · تیر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۷-۵-۶ کاهش بارهای زنده طبقات

۱۷۵۶ کلیات

به جز بارهای زنده یکنواخت بام، سایر بارهای زنده توزیع شده یکنواخت حداقل، Lo، داده شده در جدول ۱-۵-۶ را می توان بر طبق ملاحظات بندهای ۲-۷-۵-۶ الی ۶-۷-۵-۶ کاهش داد.

 

۲۷۵۶ کاهش در بارهای زنده یکنواخت

با در نظر گرفتن محدویت های ارائه شده در بندهای ۳-۷-۵-۶ الی ۶-۷-۵-۶، اعضایی که برای آنها مقدار KLLAT برابر با ۳۷ مترمربع یا بیشتر باشد، را می توان با استفاده از بارهای زنده کاهش یافته بر طبق رابطه (۱-۵-۶) کاهش داد:

 

 

    \[L=L_{o}\left [ 0.25+\frac{4.57}{\sqrt{K_{LL}A_{T}}} \right ]\]

 

که در آن:

L: بار زنده طراحی کاهش یافته در هر مترمربع، تحمل شده توسط عضو

Lo : (بار زنده طراحی کاهش نیافته در هر مترمربع، تحمل شده توسط عضو  (از جدول ۱-۵-۶)

KLL: (ضریب عضو برای بار زنده (از جدول ۲-۵-۶)

AT : (سطح بارگیر مترمربع)

L :برای اعضایی که بار یک طبقه را تحمل می کنند نباید از ۰.۵Lo، برای اعضایی که بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل می کنند، نباید از ۰.۴Lo کمتر باشد

 

۳۷۵۶ بارهای زنده سنگین

بارهای زنده بیش از ۵ کیلونیوتن بر متر مربع کاهش نمی یابند.

استثناء: بارهای زنده برای اعضایی که بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل می کنند را می توان به میزان %۲۰ کاهش داد.

 

۴۷۵۶ محل عبور و یا پارک خودروهای سواری

بارهای زنده محل عبور و یا پارک خودروهای سواری کاهش داده نمی شود.

استثناء: کاهش بارهای زنده اعضایی که بار ۲ طبقه یا بیشتر را تحمل می کنند، به میزان %۲۰ مجاز می باشد.

 

۵۷۵۶ محل اجتماع و ازدحام

بار زنده محل های اجتماع و ازدحام کاهش نمی یابد.

 

۶۷۵۶ محدودیت های مربوط به دال های یکطرفه

سطح بارگیر AT برای دال های یکطرفه از حاصلضرب دهانه دال در عرضی برابر با ۱.۵ برابر دهانه دال (در جهت عمود بر آن) بیشتر نخواهد بود.