دسته‌بندی نشده · تیر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۸-۵-۶ کاهش در بارهای زنده بام

۱۸۵۶ کلیات

بار زنده توزیع شده یکنواخت حداقل بام، Lo، داده شده در جدول ۱-۵-۶ را می توان طبق ضوابط بندهای ۲-۸-۵-۶ و ۳-۸-۵-۶  کاهش داد.

 

۲۸۵۶ بام های تخت، شیب دار و قوسی

بام های معمولی تخت، شیب دار و قوسی و سایبان ها به غیر از مواردی مانند سقف های پارچه ای که با استفاده از یک سازه اسکلتی مجزا تحمل شوند، برای بار زنده کاهش یافته بام حاصل از رابطه  ۲-۵-۶ و یا سایر ترکیب بارهای کنترل کننده در فصل دو، هر کدام که بیشتر باشد، طراحی می شوند. در سازه هایی مانند گلخانه که در آن از داربستهای مخصوص عبور کارگران و حمل مصالح در زمان نگهداری و تعمیر استفاده می شود، مقادیر بار زنده بام نیز نباید کمتر از مقدار داده شده توسط رابطه ۲-۵-۶ باشد.

Lr = LoR۱R۲                               ۰.۶ kN/m۲ ≤ Lr ≤ ۱.۵ kN/m۲                 (۲- ۵-۶)

 

که در این رابطه:

 

 Lr = بار زنده طراحی کاهش یافته بام در هر مترمربع تصویر افقی سطح نگهداری شده توسط عضو

 Lo = بار زنده طراحی کاهش نیافته بام در هر مترمربع تصویر افقی سطح نگهداری شده توسط

عضو

 

جدول (۱-۵-۶)

ضرایب کاهش R۱ و R۲  مطابق روابط زیر تعیین می شوند:

 

که در آن AT سطح بارگیر عضو (بر حسب مترمربع) می باشد. برای بام های شیب دار، با شیب S (به درصد)، ضریب R۲ از رابطه ۴-۵-۶ محاسبه می شود.

برای بام های قوسی یا گنبدی، مقدار S برابر با حاصل ضرب ۲۶۶.۶ در نسبت ارتفاع به طول دهانه آنها می باشد.

 

 

۳۸۵۶  بام های دارای کاربری ویژه

 

برای بام هایی که محل اجتماع و ازدحام بوده و دارای کاربری های خاصی چون باغچه پشت بام و غیره می باشند، می توان بارهای زنده یکنواخت آنها را طبق ضوابط بخش ۸-۵-۶ کاهش داد.

که در آن AT سطح بارگیر عضو (بر حسب مترمربع) می باشد. برای بام های شیب دار، با شیب S (به درصد)، ضریب R۲ از رابطه ۴-۵-۶ محاسبه می شود.

برای بام های قوسی یا گنبدی، مقدار S برابر با حاصل ضرب ۲۶۶.۶ در نسبت ارتفاع به طول دهانه آنها می باشد.

۳۸۵۶  بام های دارای کاربری ویژه

برای بام هایی که محل اجتماع و ازدحام بوده و دارای کاربری های خاصی چون باغچه پشت بام و غیره می باشند، می توان بارهای زنده یکنواخت آنها را طبق ضوابط بخش ۸-۵-۶ کاهش داد.