دسته‌بندی نشده · آبان ۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۱-۷ بارهای ناشی از انفجار

۲۱-۱-۷-۱: در این مبحث نوع انفجار از حیث منبع تولید، انفجار شیمیایی و از حیث موقعیت، انفجار خارجی در سطح زمین می باشد.

۲۱-۱-۷-۲: نوع بارهای وارد بر سازه ناشی از انفجار که در این مبحث بررسی می گردد از نوع فشار امواج مستقیم و فشار امواج بازتاب می باشد.

۲۱-۱-۷-۳: کلیه مراکز و تأسیسات و ساختمان ها و شریانهای مهم حسب مورد مشمول گروه بندی مندرج در بند ۲۱-۱-۶ این مبحث می باشند.

۲۱-۱-۷-۴: تعیین بارهای انفجاری و نحوه توزیع آن در ارتفاع ساختمان باید مطابق با ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.