دسته‌بندی نشده · آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۸-۴-۳ ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم

۸-۴-۳کلیات

 ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم باید با بندهای ۸-۴-۳-۲ تا ۸-۴-۳-۱۰ مطابقت نماید.

 ۸-۴-۳الزامات میلگردها

 الف) اندازه قطر میلگرد طولی نباید از 28 میلی متر بیشتر باشد. همچنین قطر میلگرد طولی نباید بیشتر از یک هشتم ضخامت اسمی دیوار یا یک چهارم هر یک از موارد زیر باشد:

۱- بعد کوچک حفره

 ۲- ضخامت هسته مسلح

ب) درصد نسبی میلگردهای طولی در حفره یا در ردیف های واحدهای بنایی توخالی نباید بیش از 4 درصد در محل های بدون وصله و 8 درصد در محل وصله میلگردها باشد. همچنین در یک حفره دیوار نباید بیش از 2 میلگرد جایگذاری شود.

تبصره: درصد نسبی میلگرد، نسبت سطح مقطع میلگرد به مساحت حفره و یا هسته مسلح معادل می باشد.

۸-۴-۳فاصله میلگردها

 ۱- فاصله آزاد بین میلگردهای موازی بجز در ستون ها، نباید کمتر از قطر اسمی میلگردها یا 25 میلی متر، هر کدام بیشتر است باشد.

 ۲- در ستون ها و ستونک ها فاصله آزاد بین میلگردهای طولی نباید از هیچ یک از دو مقدار 1.5 برابر قطر اسمی و 38 میلی متر کمتر باشد.

 ۳- محدودیت فواصل آزاد بین میلگردها باید برای فاصله آزاد بین یک وصله پوششی و وصله ها یا میلگردهای مجاور نیز رعایت شود.

۴- فاصله آزاد بین یک میلگرد و هر سطح واحد بنایی، در صورت استفاده از دوغاب درشت دانه و ریزدانه به ترتیب نباید کمتر از 13 میلی متر و 7 میلی متر باشد.

۵- در گروه میلگردهای موازی که میلگردها در تماس با یکدیگر بسته می شوند تا به صورت یک واحد عمل کنند، تعداد میلگردهای هر گروه باید به دو عدد محدود شود و این میلگردهای گروه شده باید در داخل تنگ ها محصور شوند.

۸-۴-۳مهار میلگردهای خمشی

 ۱-  فشار یا کشش محاسبه شده در میلگرد در هر مقطع از اعضای سازه ای باید در هر طرف آن مقطع بوسیله طول گیرایی مستقیم، قلاب یا وسایل مکانیکی، یا ترکیبی از آنها قابل حصول باشد. از قلاب ها نباید برای مهار میلگردهای تحت فشار بهره گرفت.

 ۲- میلگرد کششی را می توان بوسیله خم کردن در ارتفاع جان عضو بطوری که یا مستقیماً گیردار شود و یا با میلگرد موجود در وجه مخالف عضو پیوسته شود، مهار کرد.

 ۳- مقاطع بحرانی برای مهار میلگرد در اعضای خمشی عبارتند از نقاط تنش حداکثر و نقاطی در طول دهانه که در آن نقاط میلگرد مجاور قطع یا خم می شود.

 ۴- میلگرد باید از نقطه ای که از نظر مقاومت خمشی دیگر به آن نیازی نیست تا فاصله ای برابر با بزرگترین دو مقدار عمق مؤثر عضو و 12 برابر قطر اسمی میلگرد امتداد یابد، مگر در تکیه گاه های دهانه های ساده و در انتهای آزاد اعضای طره ای.

 ۵- میلگرد خمشی نباید در یک ناحیه کششی قطع شود، مگر اینکه یکی از شرایط زیر برآورده شود:

الف) برش در نقطه قطع میلگرد از دو سوم مقدار مجاز آن، با در نظر گرفتن مقاومت برشی میلگردهای برشی موجود، فراتر نرود.

ب) میلگرد امتداد یافته دو برابر مساحت لازم برای خمش در نقطه قطع را دارا باشد و برش از سه چهارم مقدار مجاز آن (ظرفیت برشی مقطع) فراتر نرود.

 ۶- میلگردهای فشاری در اعضای خمشی باید توسط بست ها یا تنگ ها مهار شوند. قطر این بست ها یا تنگ ها نباید کمتر از 6 میلی متر و فاصله بین آنها نباید بیشتر از 16 برابر قطر اسمی میلگرد یا 48 برابر قطر بست باشد. این بست ها یا تنگ ها، باید در سرتاسر فاصله ای که در آن به فولاد فشاری نیاز هست، به کار روند.

۸-۴-۳مهار میلگردهای برشی

 ۱- میلگرد برشی باید تا حدی که ضوابط مربوط به پوشش بتنی و مجاورت به سایر میلگردها اجازه می دهد تا نزدیکی وجوه فشاری و کششی عضو ادامه یابد.

 ۲- میلگردهای طولی که جهت رفتار به عنوان میلگرد برشی خم می شوند، اگر به داخل یک ناحیه کششی امتداد یابند باید با میلگرد طولی وصله گردند و چنانچه به داخل ناحیه فشاری امتداد یابند باید بعد از نیمه ارتفاع مؤثر عضو مهار گردند.

 ۸-۴-۳تنگ های جانبی

 تنگ های جانبی باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشد:

 ۱- میلگردهای طولی باید توسط تنگ های جانبی حداقل به قطر 6 میلی متر محصور شوند.

 ۲- فاصله قائم تنگ های جانبی نباید از هیچ یک از مقادیر 16 برابر قطر میلگردهای طولی، 48برابر قطر تنگ و کوچکترین بعد عضو فشاری تجاوز نماید.

 ۳- تنگ های جانبی باید بگونه ای ترتیب یابند که تمام میلگردهای گوشه و نیز میلگردهای طولی به طور حداقل یک در میان، در گوشه یک تنگ با زاویه داخلی حداکثر 135 درجه قرار گرفته و به طور جانبی نگه داشته شوند. به علاوه هیچ میلگردی نباید از میلگردهای دو طرف خود که در گوشه این تنگ ها قرار گرفته اند فاصله آزادی بیش از 150 میلی متر داشته باشد. در مواردی که میلگردهای طولی روی محیط یک دایره قرار می گیرند، می توان از یک تنگ به شکل یک دایره کامل استفاده کرد، طول همپوشانی برای تنگ های دایره ای باید 48 برابر قطر تنگ ها باشد.

 ۴- در هر طبقه، فاصله قائم تنگ های جانبی واقع شده در بالای دال یا پی از سطح فوقانی دال یا پی، نباید از نصف یک فاصله تنگ بیشتر شود و باید در طول عضو و با فاصله تعیین شده بگونه ای قرار گیرند که فاصله آخرین تنگ از پایین ترین میلگرد افقی موجود در تیر، شاه تیر، دال یا پهنه فوقانی، از نصف یک فاصله تنگ بیشتر نشود.

 ۵- در مواردی که تیرها یا دستک ها از چهار طرف به داخل یک ستون قاب می شوند، می توان در مقطعی که فاصله آن از زیر یا پایین ترین میلگرد افقی موجود در کم عمقترین آن تیرها یا دستک ها، حداکثر برابر با 75 میلی متر باشد قرار دادن تنگ های جانبی را متوقف کرد.

۸-۴-۳ضوابط میلگردها در ستون و جرز

 بایستی حداقل چهار میلگرد طولی، در هر گوشه ستون و جرز، مطابق با موارد زیر تعبیه شود:

 ۱- درصد میلگرد طولی در ستون ها و جرزها نبایستی کمتر از 0.5 درصد و بیشتر از 4 درصد باشد.

 ۲- فاصله آزاد میان میلگردهای طولی نباید کمتر از 1.5 برابر قطر اسمی میلگرد و نیز کمتر از 38 میلی متر باشد.

 ۸-۴-۳پوشش میلگرد

 الف) برای میلگرد باید حداقل پوشش بنایی ذیل تأمین شود:

 ۱- نمای بنایی در معرض خاک یا هوا: 50 میلی متر برای میلگردهای به قطر بزرگتر از 16 میلی متر و 38 میلی متر برای میلگردهای به قطر 16 میلی متر و کوچکتر.

۲- 38 میلی متر برای بنایی که در معرض خاک یا زمین نیست.

 ب) سیم های طولی میلگرد بستر باید کاملاً در ملات یا دوغاب مدفون شود، حداقل پوشش برای حالتی که در معرض خاک یا هوا باشد برابر با 16 میلی متر و برای حالتی که در معرض خاک یا هوا نمی باشد برابر با 13 میلی متر می باشد. میلگرد بستر باید از نوع فولاد ضد زنگ باشد و در بنایی واقع در معرض خاک یا هوا و یا در دیوارهای داخلی که در معرض میانگین رطوبت نسبی بیش از 75 درصد می باشند، توسط روکش گالوانیزه یا اپوکسی در برابر خوردگی محافظت شود. تمام میلگردهای بستر باید از فولاد گالوانیزه و ضد زنگ باشند.

۸-۴-۳قلاب

 در مورد قلاب ها موارد زیر باید رعایت شود:

 ۱- کاربرد قلاب در مناطق کششی تیر مجاز نمی باشد، مگر در انتهای تیرهای ساده و طرهای یا در تکیه گاه انتهایی تیرهای سرتاسری و گیردار.

 ۲- قلاب ها نباید برای تحمل باری که تنش کششی بیش از 52 مگاپاسکال در میلگرد ایجاد می کند به کاربرده شوند.

۳- در صورت وجود کشش، طول معادل برای قلاب استاندارد برابر با 13 برابر قطر میلگرد می باشد.

 ۴- قلاب ها را نباید در افزایش مقاومت فشاری میلگردها مؤثر دانست.

 ۵- از هر وسیله مکانیکی که قادر باشد مقاومت میلگرد را بدون آسیب رساندن به واحد بنایی افزایش دهد، می توان به جای قلاب استفاده کرد. باید دادههایی برای نشان دادن کفایت این وسایل ارائه شود.

 ۸-۴-۳-۱۰ حداقل قطر خم برای میلگرد

 قطر داخلی خم میلگردها، به جز برای تنگ ها، نباید از مقادیر مندرج در جدول ۸-۴-۱ کمتر باشد.

 برای تنگ های ساخته شده از میلگرد با قطر 16 میلی متر و کوچکتر، قطر داخلی خم نباید از 4 برابر قطر میلگرد کمتر باشد. برای میلگردهای بزرگتر از 16 میلی متر، قطر خم باید با مقادیر مندرج در جدول ۸-۴-۱ مطابقت کند.

جدول ۸-۴-۱ : حداقل قطر خم

قطر میلگرد (db)

تنش جاری شدن (MPa)

حداقل قطر خم

10 تا 22 میلی متر

220

5db

10 تا 25 میلی متر

300 تا 400

6db

بزرگتر از 25 میلی متر

300 تا 400

8db